Xã Hội

Đơn giản, minh bạch các thủ tục hành chính

Thứ Tư, 04/03/2020

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đơn giản, minh bạch các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chủ động triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc theo định hướng tại kiến trúc chính quyền điện tử Vĩnh Phúc 1.0 đã được phê duyệt; cập nhập hoàn thiện khung kiến trúc chính quyền điện tử 2.0 theo nền tảng kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0 của quốc gia và phù hợp với hiện trạng hạ tầng, nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường huy động, bố trí các nguồn lực để triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin; kết hợp hiệu quả giữa nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư tập trung cho công nghệ thông tin với các nguồn vốn ngân sách khác và nguồn vốn do các chủ đầu tư huy động. Thực hiện việc thí điểm thuê các dịch vụ, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội và đảm bảo đồng bộ trong quản lý, khai thác các ứng dụng.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai kết nối với cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp. Rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin để có lộ trình, định hướng đầu tư.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho phát triển chính quyền điện tử. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin với quá trình phát triển…

Đến nay, 100% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng LAN, 100% kết nối internet cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu dùng chung; gần 100% cán bộ công chức cấp tỉnh, 95% cán bộ công chức cấp huyện, 80% cán bộ công chức cấp xã được trang bị máy tính.

Toàn tỉnh hiện đã cấp hơn 8.000 hộp thư điện tử cho cho 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương; bàn giao 800 chứng thư số chuyên dùng chính phủ cho các cơ quan và cá nhân. Ngoài ra, hầu hết các đơn vị, địa phương đều ứng dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho hoạt động như: Quản lý kế toàn, tài chính, tài sản; quản lý hộ tịch; quản lý bảo hiểm xã hội; kê khai thuế điện tử; thông quan điện tử…

Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh và hơn 40 cổng thông tin giao tiếp các sở, ngành, địa phương được vận hành, cập nhật dữ liệu theo quy định. Trên địa bàn tỉnh hiện có 366 danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; trong đó, 322 danh mục cấp tỉnh; 39 danh mục cấp huyện còn lại là các danh mục thủ tục hành chính thuộc cấp xã.

Hệ thống phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa tại 20 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 9 huyện, thành phố và 137 xã, phường, thị trấn tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả với trên 94% số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong năm 2019 đạt trên 98%.

Qua đánh giá của các cơ quan chuyên môn, Vĩnh Phúc nhiều năm liên tục được ghi nhận là một trong những địa phương có chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư và huy động các nguồn vốn khác cho hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ; chủ động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… góp phần cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: