Xã Hội

Tập huấn xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 29/11/2019

Ngày 29/11/2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 cho 140 cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công chức, viên chức phòng chuyên môn có TTHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên thông tin tình hình công bố TTHC của tỉnh; hướng dẫn xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 24/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC theo nguyên tắc gồm 3 tiêu chí: Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn triển khai tại cơ quan, đơn vị; bảo đảm khoa học, cắt bỏ những khâu trung gian không cần thiết.

Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử 3 cấp tỉnh, huyện, xã trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Yêu cầu 100% TTHC phải có quy trình nội bộ, quy trình điện tử để giải quyết.

Các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với từng TTHC ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/12/2019.

Việc xây dựng quy trình nội bộ không chỉ trang bị kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và công chức, viên chức chuyên trách của các sở ban ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, mà còn khẳng định tính minh bạch, cụ thể hóa các bước, công việc mà các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phải làm.

Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện công việc một cách quy củ, khoa học, tiến tới chỉ có một phần mềm chung và kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Minh NguyệtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: