Xã Hội

Hiệu quả từ việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

Thứ Sáu, 08/11/2019

Thực hiện Nghị quyết 31 và Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và lao động hợp đồng (LĐHĐ) thôi việc theo nguyện vọng góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ CBCCVC. Với quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện áp dụng và mức hỗ trợ đã kịp thời động viên, tạo điều kiện cho những người hưởng chính sách sau khi nghỉ việc có thêm một khoản kinh phíbảo đảm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, đảng viên thị trấn Tam Sơn (Sông Lô) nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh Dương Hà

Tạo thuận lợi khi thôi việc theo nguyện vọng

Theo Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh, CBCCVC, LĐHĐ thôi việc theo nguyện vọng ngoài được hưởng hỗ trợ theo quy định hiện hành còn được tỉnh hỗ trợ 1 lần với mức 500 nghìn đồng/tháng làm việc có đóng BHXH, kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/người. Tuy nhiên, số lượng thực hiện tinh giản biên chế còn thấp so với yêu cầu giai đoạn 2015-2021 của tỉnh là 2.605 người.

Nhằm thực hiện đạt mục tiêu tinh giản biên chế, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 37/2018/NQ- HĐND ngày 18/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 31. Ngoài các đối tượng áp dụng của Nghị quyết 31, Nghị quyết 37 bổ sung thêm đối tượng là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, cán bộ thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thôi việc theo nguyện vọng, ngoài việc được hỗ trợ một lần, thì mỗi năm làm việc được tính thêm bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức hỗ trợ thấp nhất bằng 1 tháng lương hiện hưởng.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 31, Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức triển khai thực hiện; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết và các văn bản có liên quan tới toàn thể CBCCVC, LĐHĐ, đặc biệt là đối tượng áp dụng của nghị quyết...

Trong quá trình thực hiện bám sát các quy định của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, về quản lý, sử dụng CBCCVC, vị trí việc làm, tiêu chuẩn, chức danh… và các văn bản luật liên quan khác.

Đặc biệt, để tránh tình trạng số lượng CBCCVC, LĐHĐ thôi việc theo nguyện vọng, nhất là cán bộ thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh đông, cùng lúc, gây khó khăn trong giải quyết công việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, kiện toàn, bầu các chức danh còn thiếu; sắp xếp bố trí đội ngũ CBCCVC đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm, đảm bảo cơ cấu hợp lý về chuyên môn, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính…

Quyết sách đúng, tạo đồng thuận

Tính đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh xét duyệt và quyết định cho 1.090 trường hợp thôi việc theo nguyện vọng được hưởng theo chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 31 và Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể 81 người; khối các cơ quan nhà nước 1.009 người.

Kết quả trên cho thấy, chính sách hỗ trợ đối CBCCVC, LĐHĐ thôi việc theo nguyện vọng đã thực sự đi vào cuộc sống, thể hiện tính nhân văn, phù hợp với nguyện vọng của người lao động; giải quyết được nhiệm vụ tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ CBCCVC, LĐHĐ trong các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cận, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Yên Lạc cho biết: Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 31, Nghị quyết 37, đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết kịp thời chế độ hỗ trợ cho các đối tượng; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo gọn nhẹ, hợp lý; bố trí đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hàng năm, thực hiện đánh giá hiệu quả về công tác triển khai thực hiện nghị quyết, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan. Đến nay, trên địa bàn huyện Yên Lạc có 62 trường hợp được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 31, Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh.

Là cán bộ cấp xã thôi việc theo nguyện vọng, ông Trần Xuân Tạo, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Trung Kiên (Yên Lạc) cho biết: "Sau khoảng 30 năm công tác tại UBND xã, do sức khỏe giảm sút, tôi tự nguyện viết đơn thôi việc và đến ngày 1/4/2019 bắt đầu nghỉ. Theo tôi , Nghị quyết 31, Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh không chỉ thể hiện sự quyết tâm nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của bộ máy Nhà nước mà còn thể hiện sự quan tâm, động viên, tháo gỡ một phần khó khăn cho CBCCVC khi nghỉ việc theo nguyện vọng".

Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ CBCCVC, LĐHĐ thôi việc theo nguyện vọng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc…

Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: