Xã Hội

Để trở thành huyện nông thôn mới cần quyết tâm cao hơn

Thứ Năm, 22/08/2019

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong huyện; bộ mặt nông thôn Tam Dương đã có nhiều đổi mới, phấn khởi nhất là đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Theo kế hoạch,năm 2019, huyện Tam Dương quyết tâm hoàn thành 2 tiêu chí còn lại để đủ điều kiện đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Mô hình thâm canh rau trong nhà lưới của gia đình anh Đỗ Trung Kiên, thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) đang được nhân rộng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh Kim Ly

Từ năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện Tam Dương gặp nhiều khó khăn do: huyện thuần nông, ruộng đất manh mún,, quy hoạch vùng sản xuất thực hiện chậm, hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp, sản phẩm hàng hóa ít. Cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp dẫn đến tình trạng thừa lao động, thiếu việc làm còn phổ biến, nhất là lao động khu vực nông thôn; việc chuyển đổi nghề cho nhân dân còn nhiều khó khăn. Việc dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất chưa thực hiện được nhiều, đã hạn chế đưa tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất; môi trường nông thôn còn nhiều bức xúc. Đời sống nông dân tuy được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn.

Với sự cố gắng, nỗ lực và có nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, hiện tại, huyện Tam Dương đã có 11/12 xã đạt chuẩn NTM và huyện đã hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện NTM. Hiện BCĐ, UBND huyện đang quyết tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành 2 tiêu chí Huyện nông thôn mới và 3 tiêu chí chưa đạt chuẩn của xã Đồng Tĩnh trong quý IV năm 2019 để đề nghị UBND tỉnh thẩm định xét, công nhận theo quy định.

Trong quá trình chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nhờ sự đồng thuận của nhân dân,huyện Tam Dương đã tăng cường các giải pháp để phát triển kinh tế, Vận dụng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, huyện Tam Dương đã triển khai kịp thời, sâu rộng để triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể; các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả.

Nhờ đó, người dân đã áp dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là sản xuất các sản phẩm thế mạnh của huyện, như: Chăn nuôi gia cầm, phát triển vùng sản xuất hàng hóa dưa chuột, bí đỏ, su su… góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện tăng từ 15,4 triệu đồng năm 2011 lên 37,5 triệu đồng năm 2019.

Hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng; 100% số xã đã được quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch NTM; đường giao thông liên xã, liên thôn, giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa hoặc nâng cấp. Hệ thống điện lưới, viễn thông đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và nhu cầu đời sống nhân dân. Trên địa bàn huyện đã có 8 chợ nông thôn được nâng cấp, xây mới góp phần phục vụ nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và phục vụ đời sống nhân dân. Công tác bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực; tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lên.

Sự nghiệp văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đến nay, trên địa bàn 12 xã đã có 39/40 trường học ở cả 3 cấp học đạt chuẩn Quốc gia chiếm tỷ lệ 97,5%. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư, hiện 12/12 xã đã đạt chuẩn tiêu chí văn hóa. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt trên 87%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo các năm (năm 2018 còn 1,19%)...

Để có được kết quả đó, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM; kịp thời tuyên truyền những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay trong xây dựng NTM . Huyện ban hành các cơ chế đầu tư hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu phù hợp với từng địa phương, đồng thời huy động sức dân hiến 107.685 m2 đất, 88.968 ngày công lao động; 937,2 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng nông thôn mới

Với việc quyết tâm xây dựng Tam Dương trở thành huyện NTM vào năm 2019, BCĐ xây dựng NTM huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp, hướng dẫn UBND xã Đồng Tĩnh khẩn trương hoàn thành 3 tiêu chí: Giao thông, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm. Đối với việc thực hiện các tiêu chí huyện NTM, huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 7/9 tiêu chí đã đạt chuẩn. Các tiêu chí là giao thông và môi trường được Huyện ủy, UBND huyện quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, theo đó huyện chỉ đạo cứng hóa trên 3 km đường huyện còn lại; xây dựng và thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện, vận hành có hiệu quả nhà máy xử lý chất thải tại thị trấn Hợp Hòa.

Diệu LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: