Xã Hội

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh: Yếu tố then chốt để Tam Dương phát triển

Thứ Năm, 22/08/2019

Cùng với việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, Huyện ủy Tam Dương xác định xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh chính là yếu tố quyết định sự ổn định và phát triển của địa phương. Chính vì vậy, những năm qua, công tác tổ chức cán bộ luôn được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm Đề án số 01,Đề án số 02 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Để đảm bảo tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từng bước được nâng cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương đã ban hành các Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021.

Đến nay, khối Đảng đã sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Sau sáp nhập giảm 1 đầu mối, hiện tại khối Đảng, đoàn thể huyện còn 10 đầu mối cơ quan. Với khối chính quyền huyện, đã thực hiện xong việc sáp nhập, bố trí lại một số cơ quan. Sau khi thực hiện, UBND huyện đã giảm 4 đầu mối (trong đó có 3 đầu mối là đơn vị sự nghiệp). Hiện tại, còn 4 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện được giao thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự cân đối đảm bảo kinh phí hoạt động của đơn vị.

Tính đến thời điểm hiện tại các phòng, ban thuộc huyện giảm 5 đầu mối, giảm 5 cấp trưởng và 10 cấp phó; giảm 1 Phó chủ tịch HĐND và 1 Phó chủ tịch UBND huyện đảm bảo vừa giảm số lượng cấp phó vừa phù hợp hơn với thực tiễn địa phương. Xóa bỏ cơ chế đặc thù của 4/5 tổ chức hội để hướng đến mục tiêu các hội hoạt động theo đúng nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Huyện đã tiến hành thực hiện mô hình Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tại 11/13 xã, thị trấn và thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 3 xã. Thực hiện hợp nhất, sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, đến nay, toàn huyện giảm 3 trường. Trong năm 2019 hoàn thành việc sáp nhập và thành lập 2 trường liên cấp tiểu học và THCS ở thị trấn Hợp Hòa và xã An Hòa. Đến năm 2020 sẽ tiến hành sáp nhập các trường tiểu học thuộc địa bàn xã Đồng Tĩnh và xã Kim Long. Dự kiến đến năm 2020 toàn huyện giảm 7 trường, vượt chỉ tiêu tỉnh giao (tỉnh giao giảm 5 trường)

Với chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, từ 2015 đến tháng 6/2019 toàn huyện đã tinh giản 209 biên chế. 100% số đơn vị cấp xã và thôn hoàn thành việc sắp xếp và tinh giản số lượng người không chuyên trách theo quy định. Tính đến hết 30/5/2018 đã sắp xếp, bố trí được 31 chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã với 104 người, giảm 185 người. Đối với thôn, tổ dân phố đã sắp xếp, bố trí được 15 chức danh với 629 người giảm 944 người, vượt chỉ tiêu theo quy định. Việc xây dựng đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố đã được hoàn tất và chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi sáp nhập toàn huyện sẽ giảm được 15 thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy định về công tác cán bộ theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Trong đó, huyện đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ theo 5 bước đảm bảo dân chủ, công khai. Ban hành văn bản yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình trong việc giới thiệu cán bộ, công nhận, hiệp thương cán bộ để bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và cho ý kiến hiệp y 150 lượt cán bộ, trong đó, bổ nhiệm 18 lượt, giới thiệu ứng cử 20 lượt, bổ nhiệm lại 24 đồng chí; điều động, luân chuyển 66 lượt; hiệp y với ngành dọc 21 lượt. Toàn huyện hiện có 4/13 đơn vị có Bí thư cấp ủy và 1/13 đơn vị có Chủ tịch UBND xã không là người địa phương. Các cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đều đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong xem xét, bố trí cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy kiên quyết điều động hoặc cho thôi việc không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi bổ nhiệm những đồng chí, nhất là người đứng đầu năng lực hạn chế, trì trệ trong giải quyết công việc, cục bộ, mất đoàn kết nội bộ, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy của hệ thống chính trị Huyện ủy Tam Dương tiếp tục chỉ đạo và thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của huyện. Làm tốt công tác tạo nguồn cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng cán bộ trong quy hoạch. Thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước. Kiên quyết thay thế những cán bộ đạo đức nghề nghiệp yếu, kém năng lực, vô cảm, thiếu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao và nhân dân.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: