Xã Hội

Yên Lạc: 4 xã sáp nhập thôn

Thứ Ba, 20/08/2019

Thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, huyện Yên Lạc có 4 xã có số thôn phải sáp nhập và đổi tên thôn. Cụ thể: Xã Liên Châu sẽ thực hiện sáp nhập thôn Nhật Chiêu 2 với thôn Nhật Chiêu 3 thành thôn Nhật Chiêu 2; sáp nhập thôn Nhật Chiêu 5, Nhật Chiêu 6 và Nhật Chiêu 7 thành thôn Nhật Chiêu 3 Trại. Xã Đại Tự sáp nhập thôn Tam Kỳ 5 với thôn Tam Kỳ 6 thành thôn Tam Kỳ 56; sáp nhập thôn Đại Tự 5 với thôn Đại Tự 6 thành thôn Đại Tự 56. Xã Nguyệt Đức thực hiện sáp nhập thôn Mới với thôn Văn Chỉ thành thôn Đinh Xá 1, đồng thời đổi tên thôn Lồ thành thôn Phố Lồ; thôn Cả thành thôn Đinh Xá 2; thôn Đình thành thôn Đinh Xá 3; thôn Cuối thành thôn Đinh Xá 4; thôn Đồng thành thôn Đinh Xá 5; thôn Hội Trung thành thôn Nghinh Tiên 1; thôn Trại thành thôn Nghinh Tiên 2; thôn Bầu thành thôn Nghinh Tiên 3. Xã Trung Hà thực hiện sáp nhập thôn 2 với thôn 3 thành thôn 2; thôn 9 với thôn 10 thành thôn 8; đồng thời, đổi tên thôn 4 thành thôn 3; thôn 5 thành thôn 4; thôn 6 thành thôn 5; thôn 7 thành thôn 6 và đổi tên thôn 8 thành thôn 7.

Như vậy, sau sáp nhập, huyện Yên Lạc có 154 thôn, tổ dân phố, giảm 8 thôn so với trước đây là 162 thôn, tổ dân phố. Cùng với giảm số thôn sau sáp nhập, Yên Lạc cũng giảm được nhiều cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư.

Trần Biển

(Trung tâm VH-TT-TT Yên Lạc)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: