Xã Hội

Hỗ trợ các tổ chức tự quản về môi trường

Thứ Hai, 12/08/2019

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND quy định nội dung hỗ trợ các tổ chức tự quản về môi trường và một số mức chi sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nội dung hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức tự quản về môi trường (hợp tác xã, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội) tại Điểm g Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 9/7/2018 của HĐND tỉnh, bao gồm: Hỗ trợ kinh phí tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường; hỗ trợ kinh phí mua bảo hộ lao động (áo quần bảo hộ phổ thông, mũ, nón lá chống mưa, nắng, khẩu trang lọc bụi, giầy vải bạt thấp cổ, găng tay vải bạt, ủng cao su, áo phản quang); dụng cụ (cuốc, xẻng, chổi cọ hoặc chổi bằng chất liệu khác); phương tiện thu gom rác thải, vệ sinh môi trường (xe chở rác đẩy tay, xe chở rác cải tiến, thùng rác).

UBND cấp huyện căn cứ vào nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường được cấp hàng năm và đề nghị của UBND cấp xã để xem xét hỗ trợ một tổ chức tự quản theo quy định. Mức hỗ trợ tại Điều này theo định mức, đơn giá, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Một số mức chi cụ thể sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh như sau: Lập nhiệm vụ, mức chi 2 triệu đồng/nhiệm vụ; lập dự án, mức chi từ 3-5 triệu đồng/dự án; lấy ý kiến thẩm định dự án bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý, mức chi 500 nghìn đồng/bài viết (tối đa không quá 5 bài viết); báo cáo tổng kết nhiệm vụ, mức chi 5 triệu đồng/báo cáo; báo cáo tổng kết dự án, mức chi 10-15 triệu đồng/báo cáo… Quyết định số 32 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2019.

Hồng ChungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: