Xã Hội

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Tam Dương

Thứ Sáu, 09/08/2019

Với phương châm không có “vùng cấm”, cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở huyện Tam Dương đã coi trọng, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ.

UBKT Huyện ủy Tam Dương kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy thị trấn Hợp Hòa. Ảnh Dương Chung

Bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm, các cấp ủy đảng huyện Tam Dương đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Theo đó, Huyện ủy, Đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo UBKT tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chương trình; đồng thời, chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở kiện toàn bộ máy UBKT Đảng ủy.

Thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo UBKT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng. Từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 4 tổ chức đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh…..

Trong công tác giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có Thông báo của Huyện ủy về phân công phụ trách các lĩnh vực công tác, phụ trách cụm xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở đảng và phụ trách theo dõi cơ sở đối với các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện. Cấp ủy huyện và cơ sở đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức đảng cấp dưới. BTV huyện ủy đã giám sát đối với Đảng ủy các xã Đồng Tĩnh; Vân Hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM; Quyết định số 54; số 55 của Tỉnh ủy về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; cán bộ, đảng viên, CCVC tiếp thu góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; “Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Đảng ủy cơ sở giám sát 1 chi bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận rõ những ưu điểm, hạn chế để tiếp tục phát huy hoặc chủ động điều chỉnh, khắc phục tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với địa phương, đơn vị.

Qua công tác kiểm tra, các cấp ủy cũng đã thi hành kỷ luật đúng qui định đối với đảng viên có vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, BTV Huyện ủy, Đảng ủy và chi bộ cơ sở trực thuộc đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên (có 13 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 1 đảng viên bị cảnh cáo và 1 đảng viên bị cách chức). Các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ, nội dung vi phạm và được các đảng viên chấp hành nghiêm túc quyết định thi hành kỷ luật của tổ chức đảng . Thông qua việc thi hành kỷ luật đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Song song với hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy các cấp, UBKT Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở đã thực hiện tốt công tác tham mưu và nhiệm vụ cấp ủy giao. Trong đó, UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng đất đai; về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong chấp hành quy định về sử dụng đất đai đối với 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 7 tổ chức đảng và giám sát 13 tổ chức đảng, 33 đảng viên. Từ công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp đã kịp thời uốn nắn những sai lệch, giúp tổ chức đảng, đảng viên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, giúp các tổ chức đảng được kiểm tra nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm khi tiến hành kiểm tra, giám sát.

Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện Tam Dương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; bố trí cán bộ và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ thuộc UBKT Đảng ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: