Xã Hội

Nâng cao chất lượng môi trường ở khu dân cư

Thứ Sáu, 12/07/2019

Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế hỗ trợ bảo vệ môi trường, đó là cơ sở pháp lý thuận lợi để các địa phương huy động nguồn lực xây dựng và cải tạo hạ tầng thiết yếu về bảo vệ môi trường, nhất là trong thu gom, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường ở khu dân cư (KDC). Phóng viên Báo Vĩnh Phúc đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phan Tuệ Minh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này.

Đồng chí cho biết thực trạng hệ thống thu gom nước thải và vệ sinh môi trường ở KDC trên địa bàn tỉnh?

Sau 10 năm (2009 - 2019) triển khai hỗ trợ đầu tư về bảo vệ môi trường, trong đó có xây dựng, cải tạo, sửa chữa cống, rãnh thoát nước thải, đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện được hơn 200km. Việc triển khai xây dựng, cải tạo, sửa chữa cống, rãnh thoát nước còn được thực hiện theo các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án đầu tư khác,góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng như chỉnh trang đô thị, nông thôn. Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh đã cứng hóa được hơn 1.100 km/tổng số hơn 2.400km cống, rãnh thoát nước thải có nhu cầu cần xây mới, cải tạo (đạt khoảng 41%).

Việc đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải, hệ thống cơ sở hạ tầng về thoát nước, xử lý nước thải ở các KDC nông thôn đã góp phần thực hiệnchương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, có 103/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 92% và có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ở khu vực đô thị, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của các phường phía Nam thành phố Vĩnh Yên được thu gom dẫn về nhà máy xử lý nước thải ở xã Quất Lưu (Bình Xuyên) để xử lý; các phường còn lại đang thực hiện các thủ tục đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung tại phường Hội Hợp; thành phố Phúc Yên và các địa phương khác chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc theo kế hoạch sẽ triển khai 33 công trình xử lý nước thải sinh hoạt phân tán có quy mô công suất từ 300m3/ngày, đêm đến 2.000m3/ngày, đêm, thuộc lưu vực sông Phan, Cà Lồ để giảm thiểu ô nhiễm nước thải sinh hoạt.

Tuy nhiên, hiện nay, hạ tầng cống, rãnh tiêu thoát nước thải, nước mưa ở khu vực nông thôn về tổng thể vẫn chưa đồng bộ, chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tiêu thoát tự chảy; tình trạng hư hỏng, tắc nghẽn vẫn còn xảy ra, gây ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi. Đặc biệt, ở các xã có nhiều hộ chăn nuôi quy mô lớn, các làng nghề truyền thống,ô nhiễm diễn ra là khá phổ biến. Ở khu vực đô thị, tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý còn thấp, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Kết quả bước đầu và bài học kinh nghiệm tại các xã triển khai thí điểm làm mẫu xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải KDC, khắc phục ô nhiễm môi trường?

Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, để có cơ sở triển khai, nhân rộng việc hỗ trợ xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải ở KDC, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Tường chọn và triển khai thí điểm tại 2 xã Nghĩa Hưng và Tam Phúc. Kết quả đạt được rất đáng ghi nhận: Tại xã Nghĩa Hưng triển khai ở thôn Chợ và thôn Nghĩa Lập, chỉ sau thời gian ngắn thực hiện, từ 1 - 30/4/2019, toàn xã đã hoàn thành làm thí điểm 6 tuyến rãnh với tổng chiều dài 604m, trong đó, xây mới 484m, cải tạo 120m; tại xã Tam Phúc triển khai ở 2 thônPhúc Lập và Phù Cốc, trong thời gian thực hiện từ 4 - 30/4/2019, toàn xã đã hoàn thành làm thí điểm 3 tuyến rãnh với tổng chiều dài xây mới là 530m. Quá trình triển khai làm điểm tại 2 xã Tam Phúc, Nghĩa Hưng đã nhận được sự đồng tình, hăng hái tham gia của nhân dân. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai thí điểm ở 2 xã là:

Một là, có sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp ủy, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đảng viên, cán bộ, hội viên MTTQ và các đoàn thể gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện, đóng góp kinh phí, ngày công lao động, tích cực tham gia hưởng ứng vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm.

Hai là, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, phải kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt trong quá trình thực hiện để người dân hiểu, thấy rõ lợi ích, trách nhiệm và tự giác tham gia vào toàn bộ quá trình triển khai thực hiện.

Ba là, có sự hỗ trợ của Nhà nước, tạo đà thành phong trào lan tỏa trong nhân dân. Việc thực hiện được bàn bạc công khai, minh bạch, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và chịu trách nhiệm về công trình.

Bốn là, việc xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải không làm theo phong trào, chỉ làm đối với các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố, các ngõ khi được nhân dân đồng thuận, đồng lòng, nhiệt tình hưởng ứng tham gia và thống nhất cao các khoản đóng góp.

Năm là, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, tâm huyết, nhiệt tình tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường của thôn, xóm, ngõ. Qua đó, nhân rộng các điển hình.

Nội dung Cuộc vận động Xây dựng hệ thống thu gom nước thải KDC và vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu?

Từ kết quả, bài học kinh nghiệm trong triển khai thí điểm xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải KDC, khắc phục ô nhiễm môi trường ở 2 xã Tam Phúc và Nghĩa Hưng, ngày 13/5/2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động Xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải KDC và vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nội dung chính của cuộc vận động là: Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường; chủ trương, chính sách của tỉnh về huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường KDC; việc hỗ trợ xây mới, cải tạo, sửa chữa cống, rãnh thoát nước thải tại KDC thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh... Theo đó, ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 100% chi phí vật liệu xây dựng, cải tạo các tuyến cống, rãnh theo thiết kế dự toán mẫu được phê duyệt và hình thức hỗ trợ bằng tiền, phần còn lại do nhân dân đóng góp (ngày công xây dựng hoặc bằng tiền, hiện vật...); chỉ triển khai ở những nơi có sự đồng thuận cao của nhân dân. Hình thức quản lý, thanh quyết toán thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó, sửa đổi một số điều của Nghị định số 161/2016/NĐ-CP.

Để thực hiện thành công cuộc vận động, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể ra sao?

Để triển khai thành công cuộc vận động, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 về việc phê duyệt, ban hành thiết kế - dự toán mẫu cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại một số xã trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 3/6/2019 triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các KDC trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 1020/HD-STC ngày 11/6/2019 hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, đến nay, hầu hết các địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các KDC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, dự kiến sẽ được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2019).

Trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong vấn đề này được quy định thế nào?

Việc triển khai hỗ trợ xây dựng, cải tạo, sửa chữa cống, rãnh thoát nước thải được thực hiện theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động mọi nguồn lực của nhân dân tham gia để nâng cao chất lượng môi trường ở các KDC, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân. Do vậy, người dân được tham gia bàn bạc, quyết định chủ trương, phương pháp thực hiện và chỉ triển khai ở các KDC có sự đồng thuận cao của nhân dân. Bên cạnh đó, để thực hiện thì người dân có trách nhiệm đóng góp nhân lực, tổ chức thi công, giám sát và chịu trách nhiệm về công trình.

Xin cảm ơn đồng chí!

Trần Tỉnh (thực hiện)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: