Xã Hội

Danh hiệu gia đình văn hóa cần thực chất và hiệu quả

Thứ Sáu, 28/06/2019

Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, công tác xây dựng gia đình văn hóa (GÐVH) ở tỉnh ta đã có sự phát triển sâu rộng, tạo nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển bền vững, hạnh phúc của mỗi gia đình, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai phong trào ở một số địa phương hiện nay vẫn còn những hạn chế, đòi hỏi cần khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Gia đình có vai trò và vị trí quan trọng, là nơi hình thành nhân cách của mỗi con người cũng là nơi tiếp thu, giữ gìn và lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh Trà Hương

Gia đình có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách con người; cũng là nơi tiếp thu, giữ gìn và lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phòng chống các tệ nạn xã hội. Trong bối cảnh mặt trái của cơ chế thị trường cùng những ảnh hưởng, tác động tiêu cực khác, công tác xây dựng GĐVH bền vững càng trở nên cấp bách. Xác định được điều đó, những năm qua, tỉnh luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác xây dựng GĐVH và đạt được những kết quả tích cực. Phong trào đã từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, trở thành nền nếp và mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình. Số lượng GĐVH của tỉnh luôn giữ ở mức cao và tăng theo các năm. Năm 2018, toàn tỉnh có gần 280 nghìn GĐVH, đạt 89,4% (tăng 1,27% so với năm 2017).Tại các địa phương, việc bình xét danh hiệu GĐVH, suy tôn GĐVH tiêu biểu đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, góp phần cổ vũ và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền, Trưởng Phòng VH-TT huyện Bình Xuyên cho biết:"Các tiêu chuẩn xây dựng GĐVH có ý nghĩa thiết thực, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới hiện nay. Qua phong trào, các gia đình đã tự ý thức được nghĩa vụ của mình, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sản xuất, tham gia xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới; tham gia hoạt động phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng...”.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng GĐVH còn có những hạn chế, bất cập. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đến việc triển khai phong trào; năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện phong trào tại cơ sở còn hạn chế. Việc tổ chức đăng ký, bình xét danh hiệu GĐVH có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, không đảm bảo quy trình, còn hiện tượng chạy theo thành tích, chạy theo số lượng; công tác biểu dương, khen thưởng chưa thường xuyên, chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở nhiều nơi còn đơn điệu và thiếu tập trung, chưa tạo được động lực thúc đẩy, động viên, cuốn hút nhân dân tham gia…

Theo Nghị định số 122 của Chính phủ, tiêu chuẩn để xem xét công nhận GĐVH phải dựa trên 3 yếu tố: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, mỗi tiêu chuẩn lại được cụ thể hóa thành rất nhiều tiêu chí khác nhau.

Đồng chí Quảng Đức Hạnh, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở VH-TT&DL cho biết: "Để công tác xây dựng GĐVH ngày càng đi vào nền nếp, đi vào thực chất, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trước hết, công tác bình xét danh hiệu GĐVH cần được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, căn cứ đúng quy trình và tiêu chí đã được đưa ra, tạo động lực để mỗi gia đình phấn đấu…”.

Để nâng cao chất lượng GĐVH, các cấp ủy, chính quyền cần nâng cao vai trò lãnh đạo, quan tâm hơn nữa tới việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, công tác xây dựng GĐVH nói riêng; chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương trong triển khai và giám sát thực hiện phong trào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp các gia đình nắm rõ hơn về quy trình, quy định xét công nhận GĐVH, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các gia đình trong xây dựng và phát huy các giá trị GĐVH.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: