Xã Hội

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Xuyên, tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Năm, 23/05/2019

Thời gian qua, phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh toàn dân; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các phong trào do Ủy ban MTTQ huyện phát động ngày càng có chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. Tiêu biểu là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình hay, cách làm sáng tạođược triển khai sâu rộng, hướng về khu dân cư. Qua đó, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của nhân dân.

Trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các tổ chức thành viên luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền tích cực vận động nhân dân đóng góp kinh phí, hiến đất, hiến ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cho dân”. Năm 2018, toàn huyệncó 28.844/33.037 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 141/151 khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hoá; toàn huyện đã xây dựng được 12/13 trung tâm văn hóa thể thao, 11/13 điểm bưu điện văn hóa xã. Công tác tôn giáo trên địa bàn luôn được Đảng, chính quyền, MTTQ quan tâm, tạo điều kiện hoạt động theo chính sách, pháp luật, luôn phát huy tốt những giá trị về văn hóa, đạo đức, đoàn kết lương, giáo “Sống tốt đời đẹp đạo”...

Bên cạnh đó, MTTQ huyện còn làm tốt công tác hiệp thương dân chủ đối với việc bầu HĐND các cấp đảm bảo tính dân chủ, công khai và tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng luật, đúng quy định, thể hiện rõ vai trò giám sát, phản biện xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được duy trì và phát triển sâu rộng với các hoạt động xây và tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm.

MTTQ huyện tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh. Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, đã tranh thủ được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,75% (năm 2018).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với HĐND, UBND huyện tổ chức thành công hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2017, 2018. Qua đối thoại đã phát huy được dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

MTTQ huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng, chăm lo củng cố tổ chức, phát triển hội viên, xây dựng cốt cán, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ. Năm 2018, Ban Công tác Mặt trận xếp loại xuất sắc chiếm 11,92%, loại tốt chiếm 70,19%, loại khá chiếm 17,21%, loại trung bình chiếm 0,66%, không có loại yếu. Ủy ban MTTQ cấp xã xếp loại xuất sắc chiếm46,1%, loại tốt chiếm 53,8%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện vẫn còn những hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân của một số cơ sở chưa cao; việc lựa chọn nội dung công việc ở một số đơn vị chưa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua ở một số cơ sở chậm được đổi mới; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được chú trọng thường xuyên; việc theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân, đặc biệt là ở vùng đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số có lúc, có việc chưa kịp thời; chất lượng hoạt động của một số mô hình, câu lạc bộ chưa cao; vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ ở một số cơ sở chưa rõ nét; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị chưa đúng quy định, chất lượng báo cáo chưa cao.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ trên địa bàn huyện trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

Một là: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác vận động quần chúng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, làm cho tất cả cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân hiểu sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, trước hết là Đảng lãnh đạo và từng cán bộ, đảng viên về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng củaMTTQ.

Hai là: MTTQ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tổng kết thực tiễn, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với từng đối tượng quần chúng. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong tổ chức MTTQ; làm tốt công tác phát triển Đảng trong hội viên, nhất là đối với công nhân lao động, hội viên là nữ, vùng có đông đồng bào theo đạo và đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng cốt cán làm chỗ dựa cho tổ chức và trong các phong trào cách mạng của quần chúng ở cơ sở. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh của MTTQ.

Ba là: MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh những ý kiến, kiến nghị đến cấp ủy, các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết; tích cực tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật; tập hợp,động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. MTTQ làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền, đại biểu dân cử, cán bộ công chức, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tập trung cho cơ sở, củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức thực sự vững mạnh; đa dạng hoá các hình thức tập hợp ở khu dân cư, thôn, tổ dân phố, vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số và trong các doanh nghiệp, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên và đội ngũ cốt cán.

Trong quá trình thực hiện, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rà soát đánh giá chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống cấp dưới trên địa bàn. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Duy Đông

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình XuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: