Xã Hội

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đưa huyện Tam Đảo sớm trở thành huyện du lịch trọng điểm của tỉnh

Thứ Tư, 22/05/2019

Giai đoạn 2014- 2019, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Tam Đảo, kinh tế - xã hội của huyện tăng trưởng ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Có được thành công đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, phấn đấu đưa huyện Tam Đảo sớm trở thành huyện du lịch trọng điểm của tỉnh.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện củng cố tổ chức bộ máy MTTQ các cấp theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng trẻ hóa, chuẩn hóa, đảm bảo yêu cầu trong tình hình mới; ký kết, tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực MTTQ huyện với Thường trực HĐND, UBND, các tổ chức thành viên, tạo điều kiện quan trọng cho MTTQ các cấp hoạt động hiệu quả. Nội dung, phương thức phối hợp giữa các thành viên trong mặt trận được đổi mới, thể hiện rõ hơn vai trò, tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận; có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động. Các hoạt động của mặt trận đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, giảm bớt tính hình thức.

Đặc biệt, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội được nhân dân ghi nhận. Các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát động, triển khai có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng được các mô hình thực tiễn, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Điển hình như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm, lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục tiêu, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên bám sát địa bàn dân cư, hộ gia đình để triển khai các phong trào, cuộc vận động, gợi ý cho từng địa phương, khu dân cư, tổ dân phố đề xuất đăng ký những việc làm, những công trình cụ thể, thiết thực góp phần đạt mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Ủy ban MTTQ huyện định hướng chỉ đạo nội dung tuyên truyền, tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thương hiệu Việt Nam dưới nhiều hình thức, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, các doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm và ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” , MTTQ các cấp triển khai lồng ghép nội dung các cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Vệ sinh an toàn thực phẩm ”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”... với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phát huy được sức mạnh và sức sáng tạo của nhân dân. Đến nay, huyện Tam Đảo có 8/8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 44,5% dân số của huyện, ngày càng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện.

Đáng chú ý, cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của đông đảo các tổ chức, cá nhân đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp, sâu đậm trong xã hội, thu hút đượcnhiều nguồn lực giúp đỡ hữu hiệu, kịp thời cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng,xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; phát huy trí tuệ, tích cực tham gia nhiều ý kiến về các vấn đềliên quan trực tiếp đến quyền và trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân như:Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự và các dự án luật khác... Trong 5 năm, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức hơn 350 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 14.500 lượt người tham gia và đã tổng hợp hơn 1.500 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân trên tất cả các lĩnh vực gửi cơ quan chức năng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Cùng với công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, trong nhiệm kỳ, hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên được tăng cường, đúng định hướng, có trọng tâm, duy trì hoạt động các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Việt - Nhật, Việt - Nga, Việt -Trung, Việt - Lào... góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác cùng phát triển của Đảng và Nhà nước.

Có thể nói, 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị các cấp trong huyện từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; từng bước triển khai có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong tổ chức và hoạt động của mặt trận ở địa phương nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế: Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa theo kịp những yêu cầu mới trong xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có việc còn chồng chéo hoặc mang tính hình thức. Ở một số lĩnh vực, địa bàn, mặt trận chưa làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; còn nhiều khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ về giám sát và phản biện xã hội... Nguyên nhân của những hạn chế này do một số cán bộ, đảng viên vcấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và còn xem nhẹ công tác mặt trận;một số vấn đề cơ chế, chính sách đối với mặt trận chưa được giải quyết thấu đáo; kinh phí, điều kiện làm việc của MTTQ các cấp trong huyện, các ban công tác mặt trận còn gặp nhiều khó khăn...

Từ thực tiễn hoạt động của mặt trận nhiệm kỳ qua, để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm kỳ 2019- 2024, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới, góp phần xây dựng huyện Tam Đảo ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, Ủy ban MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện tốt 5 chương trình hành động với những giải pháp chủ yếu: Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội gắn với thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương.

Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện trước nhân dân. Tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức, cơ quan, cá nhân… giúp đỡ sửa chữa và xây mới nhà đại đoàn kết; hỗ trợ về giống, vốn, tư liệu sản xuất cho các hộ nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lưu Đức Long

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam ĐảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: