Xã Hội

Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới

Thứ Ba, 21/05/2019

Trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế của huyện Tam Dương phát triển với tốc độ tăng trưởng ổn định, đạt gần 10% (năm 2018); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa, xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Thu ngân sách đạt hơn 1.100 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 32 triệu đồng/năm; hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 3.200 lao động.

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm và đạt được kết quả tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện tiếp tục được củng cố và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Thành quả đạt được có sự đóng góp tích cực của MTTQ các cấp đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong việc phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, giữ vững an ninh chính trị và xây dựng huyện nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở không ngừng được kiện toàn, củng cố, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, phát huy quyền làm chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đồng thời, tích cực vận động nhân dân xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; tích cực triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong đó, nổi bật là các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Vì người nghèo"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam",... được triển khai có hiệu quả.

Đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ chủ trì đã phát huy được nguồn lực và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân tham gia. Cuộc vận động đã khuyến khích các thành phần kinh tế ở khu vực nông thôn phát triển, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế gắn với thị trường, đẩy mạnh đầu tư thâm canh, đưa các giống mới vào trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất,đem lại những vụ mùa năng suất cao, đáp ứng nguyện vọng của người nông dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên và liên tục tổ chức tuyên truyền, vận động tới các tầng lớp nhân dân để người dân hiểu được vài trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó, tự giác và tích cực tham gia thực hiện. Những năm qua, toàn huyện đã huy động nội lực với hơn 2.000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, huyện Tam Dương đã có 11/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hết năm 2019 phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Tam Dương trở thành huyện nông thôn mới.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm. MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" hơn 1,6 tỷ đồng, tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng để triển khai xây mới và sửa chữa được 63 nhà đại đoàn kết; 23 nhà mái ấm tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội. Đây chính là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,74%. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng được khởi sắc.

Cùng với các hoạt động mang tính nhân văn, MTTQ các cấp huyện Tam Dương đang từng bước triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội với các nội dung thiết thực, được nhân dân quan tâm; phối hợp, tổ chức tốt các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân. Qua đó, giúp người dân bày tỏ được tâm tư, nguyện vọng để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời giải quyết, tạo được sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Với ý nghĩa đó, MTTQ cơ sở và các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị.

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng, song, so với yêu cầu thực tiễn đòi hỏi thì việc thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới vẫn còn những hạn chế nhất định cần sớm được khắc phục, đó là: Việc tập hợp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đoàn viên, hội viên vào các tổ chức quần chúng có nơi còn hạn chế; công tác động viên nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội… chưa thành phong trào sâu rộng; việc phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ và chính quyền, các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa hiệu quả, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang ATGT…

Nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp huyện Tam Dương trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, các khu dân cư nhằm củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới Tam Dương ngày càng giàu mạnh. Để hoàn thành trọng trách đó, MTTQ các cấp huyện Tam Dương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong Luật Mặt trận. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống tổ chức và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổ chức Mặt trận tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hai là: MTTQ các cấp tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tăng cường vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà nhân dân mong đợi.

Ba là: MTTQ các cấp phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cán bộ Mặt trận, cán bộ chuyên trách là hạt nhân, nòng cốt gắn bó, sâu sát với nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. MTTQ phải thể hiện rõ vai trò trung tâm là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức thành viên, bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo đề xuất với cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bốn là: Thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở; thực hiện có hiệu quả hoạt động an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Năm là: Thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là tổ chức đại diện cho nhân dân, biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, phấn đấu xây dựng huyện Tam Dương phát triển bền vững; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Nguyễn Văn Quý

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: