Xã Hội

Vĩnh Phúc giảm hơn 140 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập

Thứ Năm, 08/04/2021

Thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước về sắp xếp các đơn vị hành chính, trong giai đoạn 2016-2020, Vĩnh Phúc đã sáp nhập trên 270 thôn, tổ dân phố thành 130 thôn, tổ dân phố. Giảm hơn 140 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập.

Sáp nhập hai xã Tân Cương và Phú Thịnh, huyện Vĩnh Tường thành xã Tân Phú, giảm từ 137 xuống còn 136 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Cùng với việc sáp nhập các đơn vị hành chính, toàn tỉnh cũng triển khai sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, cấp thôn.

Qua sắp xếp đã giảm từ gần 19.000 người xuống còn hơn 7.200 người, giảm được gần 11.500 người, trong đó, hơn 2.500 người ở cấp xã, còn lại là cấp thôn.

Việc sắp xếp, sáp nhập các xã, thôn, tổ dân phố nhằm tổ chức đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, qua đó phát huy hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Nguyễn KhánhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: