Xã Hội

MTTQ huyện Sông Lô phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH

Thứ Ba, 14/05/2019

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do huyện mới thành lập, song, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp huyện Sông Lô đã bám sát nhiệm vụ chính trị, làm tốt vai trò liên minh chính trị; động viên, tập hợp ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, từ đó, tạo sự đồng thuận để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH và xây dựng quê hương Sông Lô giàu đẹp, văn minh.

Xác định rõ việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm, MTTQ các cấp trong huyện luôn chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương. Việc phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để tập hợp, đoàn kết rộng rãi, thu hút hội viên, đoàn viên... chính là một trong những giải pháp mang tính đặc thù của một huyện miền núi, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, MTTQ các cấp trong huyện đã khơi dậy được tiềm lực về tinh thần, vật chất của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được duy trì và ngày càng chất lượng, có sức lan toả đến mọi người, mọi nhà. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, 100% thôn dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Đặc biệt, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo được sự lôi cuốn, khích lệ nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh. Số thôn, làng đăng ký đạt tiêu chuẩn thôn, làng văn hóa và số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như năm 2014, toàn huyện có hơn 20.300/25.600 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 79,4%); thì đến năm 2018 đã có gần 23.600/27.200 hộ (chiếm 86,7%), tăng 7,3% so với đầu nhiệm kỳ. Số thôn, làngđạt tiêu chuẩn thôn, làng văn hóa năm 2014 có 148/175 (chiếm 84,6%); đến năm 2018 tăng lên 158/175 (chiếm 90,3%), tăng 5,7% so với năm 2014. Việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ theo tinh thần Chỉ thị 27của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy có nhiều chuyển biến tích cực, giữ gìn và phát huy được các giá trị văn hoá truyền thống. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ huyện tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của, hiến công, hiến đất, trí tuệ, từng bước hoàn thiện các tiêu chí. Đến cuối năm 2018, trên địa bàn huyện có 14/16 xã về đích nông thôn mới.

Công tác an sinh xã hội, vận động, giúp đỡ người nghèo tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, MTTQ huyện đã vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân giúp hộ nghèo xây mới và sửa được 66 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ thường xuyên quan tâm, trợ giúp các gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn, hỗ trợ hộ nghèo mua giống, vật tư sản xuất… góp phần giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm còn 2,85%; số hộ cận nghèo chỉ còn 3,7%.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ huyện thể hiện tốt vai trò, vị trí của mình bằng nhiều hoạt động cụ thể như: Thực hiện tốt quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND, hiệp thương giới thiệu cử Hội thẩm nhân dân đảm bảo đúng pháp luật, đúng yêu cầu về chất lượng, cơ cấu thành phần. Bên cạnh đó, MTTQ huyện chủ động xây dựng quy chế phối hợp với HĐND và UBND huyện, phối hợp chủ trì tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tổng hợp các ý kiến cử tri kiến nghị, đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Hàng năm, hoạt động giám sát và phản biện luôn được thực hiện tốt bằng các nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tế, tổ chức các hình thức giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019- 2024, MTTQ huyện Sông Lô xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.Trước hết là tiếp tục triển khai sâu rộng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện của nhân dân. Tăng cường công tác vận động, tập hợp và phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, lực lượng cốt cán trên địa bàn dân cư, đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo, thực hiện đoàn kết toàn dân. Tiếp tục chăm lo người nghèo, người gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là nâng cao chất lượng 2 cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; có thêm những cách làm mới, hình thức vận động mới nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của mỗi địa phương để tiếp tục giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu; xây dựng thôn dân cư đổi mới, tiến bộ, mọi người chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng chống tội phạm, TNXH, đảm bảo ATGT, giữ vững ANCT- TTATXH, tạo sự ổn định trong từng thôn dân cư trên địa bàn. Đổi mới nội dung và phương thức hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, các hoạt động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" và xây nhà Đại đoàn kết, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tham gia cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên.Đổi mới tiếp xúc cử tri, tập hợp và phản ánh đầy đủ, kịp thời ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Tổ chức các hội nghị đối thoại, đa dạng hóa các kênh tiếp nhận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; theo dõi, giám sát việc giải quyết các đề nghị chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư khi có sự thay đổi nhân sự đảm bảo cơ cấu, thành phần. Hướng dẫn hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; hàng năm, xây dựng kế hoạch giám sát,kiện toàn tổ tự quản, hoà giải có chất lượng để phát huy công tác hòa giải, công tác tự quản trong thực hiện các cuộc vận động. Đổi mới phương thức quan hệ công tác giữa mặt trận với các tổ chức thành viên. Thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với HĐND và UBND cùng cấp, nội dung phối hợp đi vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực; định kỳ có đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện của mỗi bên; giải quyết kiến nghị, phản ánh kịp thời, tránh gây bức xúc trongnhân dân...

Trần Công Ngôn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sông LôTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: