Xã Hội

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh

Thứ Hai, 13/05/2019

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp với HĐND, UBND huyện và các tổ chức thành viên, nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ huyện Yên Lạc đã phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên cơ sở từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, rộng khắp trong các giai tầng xã hội, các tôn giáo.

Các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân được đa dạng hóa, chú trọng phát huy đội ngũ cốt cán, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu, cụ thể hóa các hoạt động ngay từ cơ sở gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai thiết thực, ngày càng đa dạng và phong phú, có chiều sâu, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ gìn trật tự xã hội và giải quyết tốt các vấn đề đặt ra ngay từ cơ sở. Công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế trong xã hội được quan tâm, tạo động lực và những thành tựu nổi bật đảm bảo an toàn, an sinh xã hội.

Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân;nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội thực sự có hiệu quả, được cấp ủy đánh giá cao, chính quyền đồng tình và nhân dân ghi nhận.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp trong toàn huyện đã nỗ lực triển khai các nội dung, cụ thể hóa trong đời sống xã hội, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm và nhiệm vụ toàn khóa; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với các tổ chức thành viên và cả hệ thống chính trị vận động, tuyên truyền, tạo sức lan tỏa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy thành quả hơn 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, MTTQ các cấp trong huyện cùng với các tổ chức thành viên đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết dân tộc, tôn giáo ở địa phương. Yên Lạc trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh với hơn 89,5% khu dân cư văn hóa, 92% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận được quan tâm và đi vào chiều sâu. Các hoạt động mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế được triển khai sâu rộng với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hình thức đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, quảng bá hình ảnh của địa phương và của cả nước trong mắt bạn bè quốc tế.

Các nội dung từng bước hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp trong huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới trên cơ sở bám sát 6 nội dung Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội được chú trọng và hướng mạnh về cơ sở; gắn các hoạt động mặt trận với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ", quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, phong trào “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác”…

Mặc dù vẫn còn những tồn tại, khó khăn do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan cần sớm được khắc phục, song, kết quả công tác mặt trận của huyện Yên Lạc những năm qua đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014-2019 đã đề ra, vai trò của mặt trận ngày càng được nâng cao.

Từ thực tiễn sinh động của công tác MTTQ huyện Yên Lạc nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự thành công của công tác mặt trận. Không chỉ các tổ chức, cá nhân trong mặt trận mà tất cả các tổ chức, cá nhân trong toàn hệ thống chính trị phải thấu suốt tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí, vai trò của MTTQ để vận dụng sáng tạo và có hiệu quả.

Thứ hai, mọi hoạt động của mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Mặt trận phải lắng nghe, thực sự là người đại diện quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ ba, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình hành động của MTTQ; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong nhân dân.

Thứ tư, MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền và hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên tạo ra sức mạnh tổng hợp cho công tác mặt trận. Việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp sẽ tạo được cơ chế hoạt động, cơ chế hỗ trợ tạo nguồn lực, đồng thời, phát huy được vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên, góp phần thực hiện thành công các chương trình hành động.

Thứ năm, nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận, tâm huyết, có tinh thần, trách nhiệm, đạo đức, khả năng vận động, tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ công tác tới đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; đồng thời, phải thực sự là nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, ổn định an ninh chính trị, nâng cao đời sống nhân dân.

Nguyễn Văn Độ

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên LạcTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: