Xã Hội

Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố

Thứ Năm, 25/04/2019

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, hướng dẫn của MTTQ tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, MTTQ thành phố Vĩnh Yên đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị thành phố.

Với quyết tâm thực hiện các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới xây dựng thành phố Vĩnh Yên xanh, phát triển toàn diện, MTTQ các cấp thành phố đã nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị thành phố.

Thực hiện vai trò là đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, MTTQ các cấp thành phố đã tham mưu với các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, toàn thành phố đã vận động và tiếp nhận được gần 1,9 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ và các nguồn hỗ trợ khác, thành phố hỗ trợ xây dựng 73 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ hơn 650 lượt hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, Tết. Toàn thành phố cũng đã vận động được hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ...

Bên cạnh việc phối hợp chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, MTTQ các cấp đã tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề được nhân dân quan tâm, tránh gây bức xúc trong nhân dân và tránh việc các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện thủ đoạn, âm mưu "diễn biến hòa bình" về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên thường xuyên, chủ động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là tham gia các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Qua đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được nhanh chóng triển khai và lan tỏa tới cơ sở, khu dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, thành phố Vĩnh Yên đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện kế hoạch của MTTQ tỉnh, thành phố đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng", bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, thu hút được sự quan tâm, tham gia của nhiều doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, MTTQ các cấp thành phố đã vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động: “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH...

Với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đóng góp ý kiến, kiến nghị và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương; chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân để tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm.

Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, hàng năm, MTTQ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác giám sát, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tổ chức giám sát các nội dung về hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân. Thực hiện công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức các hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Đã có hàng nghìn lượt ý kiến đối thoại được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố giải đáp thỏa đáng.

Đồng thời với việc nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, MTTQ các cấp thành phố đã xây dựng, củng cố về tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp thành phố, cơ sở, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bước vào nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên tiếp tục hoạt động với phương châm hướng mạnh về cơ sở, các khu dân cư. Theo đó, MTTQ các cấp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới, góp phần xây dựng thành phố Vĩnh Yên giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Tiến Thịnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Vĩnh YênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: