Xã Hội

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND tỉnh

Thứ Tư, 24/04/2019

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, mỗi Ban HĐND tỉnh có 7 thành viên, trong đó có Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách; với 21 thành viên của 3 Ban, trong đó có 6 lãnh đạo Ban, còn lại 15 ủy viên các Ban đều là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Ban HĐND tỉnh đã bám sát quy định của pháp luật, sự điều hòa hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Các Ban HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị nội dung 9 kỳ họp của HĐND tỉnh (trong đó có 3 kỳ họp bất thường). Để chuẩn bị cho 9 kỳ họp, các Ban HĐND tỉnh đã thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, tạo cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh xem xét ban hành 152 nghị quyết. Các nghị quyết đi vào cuộc sống phát huy hiệu quả tích cực và cơ bản đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đạt được kết quả này là do công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết được thực hiện bài bản, đầy đủ, nghiêm túc, đúng trình tự thủ tục, chất lượng báo cáo thẩm tra từng bước được nâng lên. Đối với những nội dung quan trọng, lớn, phức tạp, các Ban chủ động khảo sát thực tế trước khi thẩm tra; phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức phản biện. Trong báo cáo thẩm tra, các Ban đều thể hiện rõ quan điểm, chính kiến với những nội dung UBND trình, làm rõ nội dung đồng ý, nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung, nội dung không đồng ý và lý do đề nghị điều chỉnh, bổ sung, lý do không đồng ý. Ngoài ra, trong thời gian giữa hai kỳ họp, các Ban HĐND tỉnh đã thẩm tra nhiều nội dung phát sinh do UBND tỉnh trình, giúp Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến đúng, kịp thời với UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về hoạt động giám sát, các Ban HĐND tỉnh thường xuyên giám sát quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thông qua việc xem xét các văn bản khi được các cơ quan, đơn vị gửi đến và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thông qua các buổi tiếp công dân và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh, các cơ quan liên quan và thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp nhận đơn, thư trực tiếp và chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền.

Về giám sát chuyên đề, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện 27 cuộc giám sát chuyên đề, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, được cử tri và nhân dân quan tâm, như: Xây dựng nông thôn mới; quản lý đất đai; công tác giải phóng mặt bằng; công tác bảo vệ môi trường; phòng chống tội phạm; thi hành án; công tác phòng cháy và chữa cháy; thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử, văn hóa; công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của học sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm trong các nhà trường... Các Ban HĐND tỉnh cũng giúp Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị, tổ chức giám sát chuyên đề theo lĩnh vực của Ban trung bình mỗi năm 2 cuộc và giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri trước mỗi kỳ họp thường lệ, để kịp thời báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Các Ban HĐND tỉnh đã giúp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh chuẩn bị, tổ chức giám sát 5 chuyên đề trước 5 kỳ họp thường lệ hàng năm, để HĐND tỉnh tiến hành phiên giám sát chuyên đề tại kỳ họp về các nội dung như: Việc thực hiện chính sách đối với người nghèo; thực hiện công tác quy hoạch; công tác cải cách hành chính; công tác bảo vệ môi trường; việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh; sau giám sát, HĐND đều ban hành nghị quyết về nội dung giám sát.

Ngoài ra, các Ban HĐND tỉnh còn phối hợp giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết đang còn hiệu lực từ năm 1997 đến nay (từ khi tái lập tỉnh); giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh từ năm 2016 đến giữa năm 2018; giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến giữa năm 2018. Các nội dung giám sát đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Sau giám sát, các Ban HĐND tỉnh tổ chức họp đoàn giám sát, thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát, sau đó, ban hành báo cáo kết quả giám sát. Báo cáo kết quả giám sát được gửi đến UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, các cơ quan có liên quan và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và HĐND tỉnh. Báo cáo kết quả giám sát của các Ban nêu rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị, đề xuất các biện pháp, thời gian giải quyết, khắc phục tồn tại, hạn chế. Sau các cuộc giám sát, UBND tỉnh đều có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan nghiêm túc giải quyết, khắc phục và báo cáo kết quả giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế với cơ quan giám sát. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát được chú trọng. Các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến cuối năm 2018. Nhìn chung, các kiến nghị được các cơ quan, đơn vị thực hiện tương đối nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành, phát huy hiệu lực, hiệu quả, vị thế của HĐND và bộ máy công quyền địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các Ban HĐND tỉnh còn một số hạn chế như: Ủy viên các Ban HĐND tỉnh đều hoạt động kiêm nhiệm, công tác trong các lĩnh vực khác nhau; mặc dù có kinh nghiệm, nhưng chỉ có thể chuyên sâu một chuyên ngành, trong khi đó, các Ban có rất nhiều nhiệm vụ, nội dung hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề mang tính chuyên môn, nghiệp vụ sâu, do đó, khi tham gia các hoạt động của Ban gặp nhiều khó khăn. Nhiều ủy viên Ban là lãnh đạo cơ quan hành chính, lãnh đạo huyện, nên thời gian dành cho hoạt động của Ban còn ít, chưa tham gia đầy đủ hoạt động của Ban. Kỹ năng hoạt động của một số ủy viên còn hạn chế, tính chuyên nghiệp của đại biểu HĐND trong giám sát, khảo sát, thẩm tra chưa cao, việc nghiên cứu tài liệu, nội dung thẩm tra, giám sát, khảo sát và các thông tin có liên quan chưa được sâu sát, toàn diện, cụ thể, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của các Ban HĐND tỉnh. Công tác thẩm tra của Ban có nội dung chưa sâu, còn có nghị quyết nội dung phải điều chỉnh, bổ sung. Chưa mời được chuyên gia tham gia đoàn giám sát, thẩm tra; chưa có cơ chế khen thưởng các đại biểu đóng góp tích cực cho các hoạt động của các Ban HĐND. Việc theo dõi, đôn đốc các đối tượng thực hiện các kiến nghị sau giám sát có lúc chưa kiên quyết, chưa thường xuyên, chưa sâu sát; một số đối tượng chịu sự giám sát chưa thực hiện nghiêm túc, triệt để các kiến nghị sau giám sát.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, các Ban HĐND tỉnh cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, bố trí cơ cấu hợp lý đại biểu tham gia vào các Ban HĐND và đại biểu chuyên trách của các Ban HĐND: Tăng cường số lượng đại biểu chuyên trách có năng lực, dám nghĩ, dám làm, tâm huyết, trách nhiệm với công việc để tham gia vào các Ban. Bố trí mỗi Ban có ít nhất 2 lãnh đạo Ban hoạt động chuyên trách, trong đó có 1 lãnh đạo là Tỉnh ủy viên để HĐND có thể phát huy được vị trí, vai trò của mình và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND. Không nên bố trí nhiều đại biểu là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, cần tăng cường đại biểu là chuyên gia khoa học, quản lý.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm, năng lực hoạt động các thành viên của Ban: Lãnh đạo Ban và ủy viên các Ban phải nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những văn bản mới ban hành, các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND; chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực HĐND để vận dụng linh hoạt vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác là cơ sở quan trọng cho hoạt động của các Ban đạt hiệu quả cao. Lãnh đạo Ban có vai trò quan trọng, phải chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, điều hành, bám sát nhiệm vụ chính trị, nghị quyết của HĐND để chủ động lựa chọn nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, sát thực và khả thi. Chương trình, kế hoạch hoạt động phải gắt kết với chương trình, kế hoạch của Thường trực HĐND, các Ban và Văn phòng HĐND, đảm bảo sự phối hợp hoạt động với các cơ quan, Ủy ban của Quốc hội khi thực hiện các hoạt động tại địa phương.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, phương pháp, kỹ năng hoạt động, cung cấp thông tin, trang bị các điều kiện cần thiết cho các đại biểu, nhất là thành viên các Ban. Tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các Ban HĐND của các tỉnh, thành phố để nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung về kỹ năng phân tích chính sách, tính đại diện và tính chuyên nghiệp của đại biểu dân cử.

Thứ ba, trong điều kiện hiện nay, với số đại biểu HĐND là ủy viên các Ban làm việc chuyên trách ít, thì đội ngũ chuyên viên của Văn phòng HĐND giúp việc các Ban là rất quan trọng, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban. Do vậy, cần lựa chọn, bố trí chuyên viên đủ năng lực của Văn phòng tham mưu, giúp việc chuyên trách cho các Ban. Cần phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo mỗi mảng công việc cụ thể của Ban đều có chuyên viên phụ trách, theo dõi thực hiện. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu của đội ngũ chuyên viên, cùng với đó là việc động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời.

Ngoài ra, cần đáp ứng đầy đủ trang thiết bị làm việc, phương tiện phục vụ hoạt động của các Ban. Có quy định cụ thể về kinh phí cho hoạt động chuyên môn của Ban như kinh phí nghiên cứu phục vụ công tác thẩm tra, giám sát, thuê chuyên gia tham gia các hoạt động của Ban để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của HĐND.

Thứ 4, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đảm bảo cho hoạt động các Ban HĐND hiệu lực, hiệu quả: Đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, đồng thời có những ràng buộc pháp lý hoặc chế tài cụ thể đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện, hoặc thực hiện không nghiêm các kết luận, kiến nghị sau giám sát; bố trí thành viên hoạt động chuyên trách của các Ban HĐND tỉnh tăng lên ít nhất 2 người; quy định chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với đại biểu HĐND và quy định cơ chế thuê chuyên gia tham gia đoàn giám sát, thẩm tra.

Các Ban HĐND xây dựng quy chế làm việc của Ban ngay từ đầu nhiệm kỳ và thực hiện nghiêm quy chế làm việc đã ban hành; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm ngay sau kỳ họp cuối năm trước với nội dung, thời gian phân công người phụ trách từng công việc cụ thể để các thành viên thảo luận, bố trí công tác chuyên môn phù hợp; thực hiện nghiêm quy chế, kế hoạch đề ra, chế độ giao ban, họp Ban, họp đoàn giám sát trước, sau mỗi đợt công tác và duy trì chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ, cũng như khi có nhiệm vụ phát sinh đột xuất.

Thứ năm, tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình hoạt động:Chức năng nhiệm vụ của mỗi Ban được quy định khác nhau, nhưng trong thực tiễn có rất nhiều nội dung liên quan cần đến sự phối hợp hoạt động. Bên cạnh việc tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hòa hoạt động của Thường trực HĐND đối với các Ban; duy trì chế độ giao ban tháng và quý giữa Thường trực HĐND với các Ban và Văn phòng HĐND; thì phải tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các Ban với nhau, giữa các Ban với Văn phòng. Đối với nội dung lớn, liên quan đến nhiều Ban, Thường trực HĐND giao một Ban chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Các Ban HĐND phối hợp công tác chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành liên quan và các đoàn thể chính trị xã hội, với Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện trong các hoạt động, đặc biệt là hoạt động giám sát, thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh... nhằm tạo sự hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Thanh Oai

(Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: