Xã Hội

10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X)

Thứ Tư, 20/03/2019

Ngày 27/4/2009, Ban Bí thư (khóa X) ban hành Quyết định số 221-QĐ/TW về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” (Quyết định 221-QĐ/TW). Sau 10 năm triển khai thực hiện, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 40-TTr/TU về việc lãnh đạo thực hiện Quy chế phối hợp và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nghiên cứu, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội phục vụ lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp; ban tuyên giáo các cấp đã ký quy chế phối hợp với UBND cùng cấp và ký chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

UBND tỉnh tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tư tưởng, tuyên truyền trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chủ động cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, các quy định, cơ chế trong thực hiện các dự án, đề án để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc cung cấp thông tin, giải quyết những nội dung dư luận xã hội quan tâm, báo chí đưa tin liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự các cuộc họp định kỳ, chuyên đề của UBND tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực tham gia, đề xuất với UBND tỉnh xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác tư tưởng đối với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tham gia, góp ý dưới góc độ công tác tư tưởng vào việc xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các dự án, đề án của UBND tỉnh khi có đề nghị; định hướng các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh và báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh; Sở Công thương triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc; Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, biên soạn, xuất bản giáo trình giảng dạy lịch sử Đảng bộ địa phương trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh...

Đơn vị cũng thường xuyên chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân...

Kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo các nội dung của Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 221-QĐ/TW trong 10 năm qua đã góp phần quan trọng giúp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh luôn ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 221-QĐ/TW, tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, công tác nghiên cứu, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đối với quá trình xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và những đòi hỏi thực tiễn đặt ra trong công tác phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; trọng tâm là công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng báo chí, công tác nghiên cứu, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới”; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, tạo hiệu ứng tốt lan tỏa trong toàn xã hội.

Ban tuyên giáo các cấp chủ trì phối hợp với UBND, các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp hàng năm. Trong đó, cần xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của công tác tư tưởng trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Chính quyền, các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp chủ động phối hợp với ban tuyên giáo các cấp, coi công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền là một khâu quan trọng trong xây dựng chủ trương, chính sách và trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phải chủ động phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp đề xuất chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng.

Nguyễn Đình Bảng

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: