Xã Hội

Động lực từ đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy

Thứ Hai, 25/01/2021

Xác định yếu tố con người và công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, trong các nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng và đề ra kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong nhân dân. Đồng thời, bố trí đội ngũ cán bộ đảm bảo hợp lý về cơ cấu, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Từ đó, tạo động lực quan trọng để các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, trong công tác xây dựng Đảng và bộ máy chính quyền các cấp, Tỉnh ủy luôn quan tâm đúng mức đến công tác cán bộ và coi đó là yếu tố hết sức quan trọng để tiến hành các bước trong việc đào tạo, phân công cán bộ.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tháng 10/2015 nêu rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH… Có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín trong nhân dân…”, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ.

Đặc biệt, ngày 30/11/2016, Tỉnh ủy đã xây dựng Đề án số 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021.

Đây được xem là khâu đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị lớn và tầm tư duy chiến lược của Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết.

Để thực hiện Đề án 01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy định về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử…

Với những quy định chặt chẽ, đầy đủ, đây trở thành bộ tiêu chí khá hoàn chỉnh để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Để tạo sự đồng bộ trong hành lang pháp lý, HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách; trong đó, có Nghị quyết số 31 về việc hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động thôi việc theo nguyện vọng.

Với những quy định rõ ràng, chặt chẽ, đồng bộ, cùng cơ chế chính sách phù hợp, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác sắp xếp bộ máy, tổ chức cán bộ của tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng, thể hiện rõ nét nhất hiệu quả của việc tinh giản bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng ở tất cả các khâu: Tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng cán bộ trong các cơ quan, đơn vị.

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã khẳng định: “Công tác tổ chức, xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn được thực hiện đồng bộ, phù hợp với sự phát triển…”.

Song song với tinh giản bộ máy, biên chế, Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong nhiệm kỳ, bước đầu xây dựng Đề án việc làm đối với các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp, tỉnh đã xây dựng khung danh mục vị trí việc làm. Đó là bước chuẩn bị cần thiết để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến công tác bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp bộ máy, đảm bảo tính hợp lý, đúng tiêu chuẩn.

Để làm tốt vấn đề này, Tỉnh ủy đã ra hướng dẫn số 16, ngày 8/11/2019 về quy trình, nội dung và những vấn đề thuộc công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, trên cơ sở quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị: “Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”…”.

Trong giai đoạn tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ; các cơ quan chuyên môn tích cực vào cuộc; các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần vào sự thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đặc biệt là công tác nhân sự đảm bảo đúng yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đánh giá những ưu điểm cơ bản trong công tác cán bộ: “Công tác cán bộ được thực hiện khoa học và chặt chẽ; chất lượng cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử nâng lên rõ rệt; cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quan tâm và ngày càng có tỷ lệ cao trong các cơ quan lãnh đạo và tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện theo phương châm “động” và “mở”…”. Điều này được thể hiện từ khâu chủ động sàng lọc, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; kiên quyết, nghiêm minh trong thi hành kỷ luật, điều chuyển, thay thế đối với những cán bộ lãnh đạo quản lý hạn chế về năng lực, tín nhiệm thấp, có nhiều dư luận không tốt, biểu hiện trì trệ…

Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ, nhất là việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, điều động bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trước và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó có việc chuẩn bị bài bản, đúng quy trình, quy định của Đảng đối với công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp đã khẳng định tư duy nhạy bén, sáng tạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tạo ra những đột phá trong công tác cán bộ.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng trong thời gian tới, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá; trong đó có công tác cán bộ: "Đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy, trước hết là đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng “sản phẩm”, coi kết quả đánh giá cán bộ là tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, điều động, bổ nhiệm”… “Đề bạt, sử dụng người có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển, thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém, năng lực hạn chế, uy tín thấp…”.

Đó là quyết sách có tính chiến lược, dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn trên địa bàn tỉnh những năm qua, có sự kế thừa, tiếp nối và sáng tạo của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đây là động lực để trong thời gian tới Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc có những bước tiến mới, quan trọng, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Hoàng LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: