Xã Hội

Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH tỉnh trong năm 2021

Thứ Năm, 21/01/2021

Năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến việc triển khai công tác BHXH, BHYT, BHTN gặp nhiều hạn chế. Song với quyết tâm cao, BHXH tỉnh đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của toàn ngành BHXH Việt Nam; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành BHXH tỉnh.

Năm 2020, toàn tỉnh có 5.970 đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Số người tham gia BHXH là 227,8 nghìn người, chiếm 35,03% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 12,7 ngàn người, chiếm 1,9% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 102% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và đạt 139,4% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Số người tham gia BHTN là 207,5 nghìn người, chiếm 31,8% lực lượng lao động; đạt 100,01% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHYT là hơn 1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 93,5% dân số; hoàn thành 100,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Tỷ lệ bao phủ BHXH, BHTN thực hiện đến hết năm 2020 đã hoàn thành sớm và vượt mức chỉ tiêu phấn đấu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 62-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện vượt 0,9%, tỷ lệ bao phủ BHTN vượt 3,8% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ bao phủ BHYT vượt 0,5% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh và vượt 3,5% mục tiêu giao tại Quyết định số 1167/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, phấn đấu thực hiện mục tiêu về BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 được BHXH Việt Nam, UBND tỉnh giao, BHXH tỉnh quyết tâm cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ, gắn với phương châm hành động của BHXH Việt Nam “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, trong đó, tập trung triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và phối hợp tốt với sở, ngành, phòng, ban liên quan để triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đặc biệt quan tâm đến việc tham mưu các giải pháp tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; công tác giảm nợ đọng và quản lý, sử dụng an toàn Quỹ BHXH, BHYT.

Hai là, chủ động các hoạt động phối hợp thường xuyên với các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội nhằm đảm bảo tốt nhất mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; trong đó, chú trọng phối hợp với các đơn vị trong thực hiện đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN; quản lý, giám sát việc chấp hành pháp luật về thu nộp BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động và giảm nợ đọng BHXH, BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ba là, tập trung thu BHXH, BHYT, BHTN đúng, đủ, kịp thời, tăng cường bám sát, đôn đốc các đơn vị thu nộp theo tháng; phối hợp chặt chẽ với tài chính để trích chuyển kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch tỉnh xây dựng và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu BHXH Việt Nam giao, phấn đấu đạt từ 105% trở lên, nợ BHXH thấp hơn năm trước.

Bốn là, tập trung các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT để đạt các chỉ tiêu đã phát động thi đua trong năm 2021, trong đó phấn đấu số người tham gia BHXH đạt 40% lực lượng lao động và tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 95% dân số.

Năm là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động.

Chú trọng phương pháp truyền thông, tuyên truyền, vận động trực tiếp vào các nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; bám sát địa bàn và người dân để có giải pháp tuyên truyền phù hợp cho người dân; tiếp tục kiên trì phương thức tuyên truyền vận động “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Sáu là, đảm bảo quyền lợi về tham gia BHXH, BHYT cho người tham gia, tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định, linh hoạt, tuyệt đối không gây khó khăn cho người lao động thụ hưởng chế độ BHXH. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp thất nghiệp; chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT đảm bảo đúng quy định và dự toán được giao năm 2021.

Bảy là, tổ chức cấp thẻ BHYT, cấp sổ BHXH và gộp sổ BHXH kịp thời, chính xác, đúng quy định, không để tình trạng 1 người có nhiều sổ BHXH. Triển khai việc cấp thẻ BHYT theo mẫu mới theo đúng tiến độ của BHXH Việt Nam. Rà soát lại các đối tượng không phải in lại thẻ để gia hạn kịp thời, đảm bảo quyền lợi KCB năm 2021 của đối tượng.

Tám là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý nghiệp vụ của ngành; tuyên truyền để các đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện giao dịch điện tử, các dịch vụ công của ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia và sử dụng ứng dụng VSSID-BHXH số trên nền tảng thiết bị di động.

Chín là, tiếp tục rà soát, đánh giá từng vị trí việc làm để bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ; triển khai thực hiện theo lộ trình Đề án tinh giản biên chế của ngành và của BHXH tỉnh; tăng cường kiểm tra công vụ tại các đơn vị.

Mười là, thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ quy trình, trách nhiệm; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc sang phục vụ người tham gia, thụ hưởng chính sách tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Thu Huyền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc BHXH Vĩnh Phúc

 
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: