Xã Hội

Khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Thứ Ba, 12/01/2021

Thời gian qua, bên cạnh việc phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) các cấp huyện Lập Thạch triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền TSVM, trở thành “cầu nối” tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.

HĐND xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức giám sát việc thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn giai đoạn 2018-2020.

UBMTTQ huyện thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN...

MTTQ các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, việc giải quyết đơn thư KNTC của công dân...

Thông qua hoạt động giám sát, UBMTTQ các cấp chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời sửa chữa, khắc phục theo đúng quy định của pháp luật... góp phần xây dựng Đảng, chính quyền TSVM.

Công tác phản biện xã hội được UBMTTQ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả, thông qua việc tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, các dự thảo luật, nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật; các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH...

Nội dung tham gia góp ý đảm bảo dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn huyện...

Hằng năm, Ban Thường trực UBMTTQ huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo UBMTTQ các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt...

Qua công tác đối thoại, nhiều kiến nghị, phản ánh của người dân được các cấp ủy, chính quyền lắng nghe, giải quyết kịp thời; tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền và người dân; giúp người dân nắm vững, hiểu rõ và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền...

Hoạt động của UBMTTQ các cấp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền TSVM góp phần đưa các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của hệ thống chính quyền các cấp.

Phát huy tối đa quyền làm chủ, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh...

Chủ tịch UBMTTQ xã Bắc Bình Nguyễn Khắc Thính cho biết: Nhằm phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền TSVM, UBMTTQ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp...

Nội dung, hình thức các buổi đối thoại, tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận xã hội. Những ý kiến tham gia, đề xuất phản ánh, kiến nghị của cử tri được MTTQ xã tổng hợp đầy đủ, gửi đến các cấp, ngành có thẩm quyền trả lời, giải quyết theo đúng quy định...

Phát huy vai trò của UBMTTQ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thời gian tới, UBMTTQ huyện tăng cường chỉ đạo UBMTTQ các cấp chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của MTTQ các cấp, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

MTTQ các cấp trong huyện chủ động tham mưu giúp cấp ủy đảng, chính quyền nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhằm thực hiện tốt vai trò cơ quan đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: