Xã Hội

Hoạt động giám sát của HĐND huyện Tam Dương: Đổi mới để nâng cao hiệu quả

Thứ Sáu, 25/12/2020

Trong những năm qua, hoạt động giám sát của HĐND huyện Tam Dương ngày càng đi vào chiều sâu; nội dung phong phú; cách thức tổ chức có nhiều đổi mới, các chuyên đề giám sát được lựa chọn thiết thực, liên quan đến vấn đề dư luận và cử tri quan tâm, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn huyện, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

HĐND huyện Tam Dương giám sát việc cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Ảnh: Dương Hà

Để có kết quả đó, tại kỳ họp, HĐND huyện triển khai thực hiện khá tốt chức năng giám sát đối với UBND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan nhà nước... trên địa bàn.

Hoạt động giám sát của HĐND huyện là công cụ quan trọng nhằm kiểm soát, đôn đốc quá trình tổ chức, triển khai thực hiện việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và HĐND các cấp.

Hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện góp phần bảo đảm mối quan hệ giữa quyền lực và trách nhiệm của các cơ quan quản lý điều hành cũng như hoạt động của các cơ quan tư pháp từ huyện đến cơ sở.

Giữa hai kỳ họp của các năm, Thường trực và các Ban HĐND huyện tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề. Hình thức giám sát chủ yếu tổ chức thành lập đoàn giám sát, đến làm việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị và tại nơi phát sinh.

Các chuyên đề giám sát được lựa chọn thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận và cử tri quan tâm như: Quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản; chấp hành các quy định của pháp luật trong việc giao đất, cho thuê đất các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với người có công; công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Trong 5 năm qua, HĐND huyện tổ chức hàng chục cuộc giám sát. Hoạt động giám sát có nhiều chuyển biến tích cực về quy trình, chất lượng, hiệu quả của mỗi cuộc giám sát đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn giám sát của HĐND huyện về những vấn đề nóng, nội dung quan trọng đang được cấp ủy, chính quyền, cử tri và nhân dân quan tâm.

Năm 2020, trên cơ sở kế hoạch công tác năm, chương trình giám sát, Thường trực HĐND huyện phân công các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát từng cuộc đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và vượt kế hoạch đề ra.

Trong các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đều mời đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện, một số cơ quan, đơn vị liên quan tham dự.

Qua các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề đã làm rõ kết quả đạt được, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, đơn vị, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Trong năm, Thường trực HĐND huyện tổ chức 6 cuộc giám sát việc thực hiện trả lời kiến nghị cử tri; công tác thi hành án dân sự; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện...

Sau giám sát, HĐND huyện ban hành nghị quyết kết quả giám sát, trong đó, tập trung nêu rõ mặt được, tồn tại, hạn chế. Qua đó, HĐND huyện kiến nghị các cơ quan, đơn vị được giám sát kịp thời khắc phục thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp.

Các kiến nghị sau giám sát được UBND huyện và các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân trong huyện.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động giám sát còn một số hạn chế, trong đó có việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện kết luận giám sát hiệu quả chưa cao, hiệu lực sau giám sát còn hạn chế.

Việc đánh giá, phân loại kết quả giải quyết để đưa vào các tiêu chí “đã được giải quyết” và “đang tiếp tục giải quyết” chưa bảo đảm chính xác. Một số nội dung trả lời còn chung chung, chưa đi thẳng vào vấn đề, chưa thuyết phục.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện Tam Dương tăng cường giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được đại biểu và cử tri quan tâm.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát. Kiến nghị giải quyết các nội dung sau giám sát chuyên đề phải bảo đảm quy định, khách quan, khả thi trong tổ chức thực hiện, tránh kết luận, kiến nghị chung chung hoặc khó thực hiện.

Thường trực HĐND quan tâm chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình việc chấp hành nghị quyết của HĐND về nội dung giám sát và có trách nhiệm đến cùng đối với các cơ quan, tổ chức chậm thực hiện hoặc không thực hiện nghị quyết kết luận giám sát được HĐND huyện thông qua...

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: