Xã Hội

Gần 60 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách

Thứ Sáu, 04/12/2020

Thời gian qua, các chính sách giảm nghèo và hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, kịp thời. UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan tổ chức ký cam kết chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2020.

Nhờ đó, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho gần 38.340 đối tượng chính sách với kinh phí gần 60 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai chủ yếu như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ giáo dục. 100% đối tượng bảo trợ xã hội có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: