Xã Hội

Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ Sáu, 07/12/2018

Trong những năm qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, con đường chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới của đất nước; xác định rõ đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam và luôn có ý chí, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

5 năm qua, LLVT tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” trong bối cảnh toàn quân tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ chính trị của đơn vị được rèn luyện, trưởng thành trên các cương vị ở đơn vị cơ sở, có kinh nghiệm thực tiễn trong huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị.

Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, vì vậy, trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ, năm và nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cấp đều xác định nội dung, chủ trương, giải pháp lãnh đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách và chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án.

Phòng Chính trị xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tích cực trong LLVT tỉnh. Ban CHQS các huyện, thành phố; Trường Quân sự, Trung đoàn 834 xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở đơn vị mình.

Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh tổ chức cán bộ tham gia hội nghị tập huấn trực tuyến cho cán bộ chủ chốt do Bộ và Quân khu tổ chức. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nắm chắc các nội dung cơ bản của Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới", qua đó có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và sự cần thiết phải triển khai thực hiện đề án.

Tích cực học tập, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Thường xuyên chỉ đạo rà soát, kiện toàn Tổ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp khi có biến động về quân số, bảo đảm về cơ cấu và chất lượng theo Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam. Tích cực bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, đây là cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rút kinh nghiệm việc triển khai học tập chính trị trong từng giai đoạn và cả năm để kịp thời có biện pháp chỉ đạo đổi mới chương trình, nội dung giảng dạy. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chính trị của các đối tượng. Xác định kết quả học tập, kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm là một tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng, nâng lương, đề bạt quân hàm đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Chỉ đạo Phòng Chính trị làm điểm về đổi mới việc biên soạn tài liệu học tập chính trị do cơ quan, đơn vị tự xác định; rút kinh nghiệm về việc sử dụng công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy chính trị tại đơn vị. Chỉ đạo rút kinh nghiệm việc thực hiện điểm ở các đơn vị: Trường Quân sự làm điểm học chuyên đề sĩ quan; Ban CHQS huyện Vĩnh Tường về tổ chức sinh hoạt Ngày Văn hóa chính trị tinh thần (VHCTTT) và Ngày Pháp luật; Đại đội 20 tổ chức học tập 1 bài chính trị cho hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQ- BS)...

Chương trình, nội dung học tập chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng hàng năm đều mang tính hệ thống, gắn chương trình giáo dục chính trị cơ bản với vận dụng sát thực tế để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đối với HSQ-BS và lực lượng DQTV, dự bị động viên (DBĐV), tập trung giáo dục những vấn đề cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Quân đội, giáo dục kỹ năng sống, đạo đức quân nhân, ý thức tổ chức kỷ luật... bảo đảm có tính khoa học, sáng tạo, sát nhiệm vụ, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tính tổ chức, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo đổi mới toàn diện, đồng bộ cả nội dung, hình thức, phương pháp học tập chính trị như: Có nội dung cụ thể cho từng đối tượng, áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy của giáo viên và kết hợp nhiều hình thức, phương pháp như tọa đàm, diễn đàn, các hoạt động thi đua, sinh hoạt Ngày Văn hóa chính trị tinh thần, giáo dục chung, giáo dục riêng…

Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ giảng dạy chính trị trong toàn tỉnh; Ban CHQS các huyện, thành phố và các đơn vị tiến hành bồi dưỡng cho cán bộ giảng dạy chính trị của đơn vị mình theo từng tháng, quý. Bên cạnh đó, các đơn vị còn cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Quân khu và địa phương tổ chức. Các nội dung tập huấn tập trung bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, năng lực tham mưu, tổ chức quản lý, đặc biệt là kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuẩn bị, thông qua, thực hành giảng bài chính trị theo phương pháp truyền thống và kết hợp sử dụng trình chiếu Powerpont, phương pháp duy trì, điều hành thảo luận ở tổ học tập chính trị...

Qua đó, động viên và phát huy tính tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp. Bộ CHQS tỉnh tổ chức tốt các hội thi, hội thao theo đúng quy chế công tác giáo dục chính trị như: Thi báo cáo viên giỏi, thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi. Trong các hội thi đã chú trọng vận dụng nhiều hình thức, phương pháp, đặc biệt là bắt buộc các thí sinh sử dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy và tuyên truyền như sơ đồ, bảng ảnh, trình chiếu Powerpoint... Thông qua đó đã đánh giá đúng trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp, đồng thời có biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tăng cường tiếp xúc, trực tiếp đối thoại giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, kịp thời thông tin định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, giải quyết các vấn đề nảy sinh, những vướng mắc của bộ đội trên tất cả các mặt: Chính trị - xã hội; quân sự; hậu cần, kỹ thuật; xây dựng đoàn kết trên dưới, đoàn kết nội bộ của cán bộ, chiến sĩ và trong tập thể cơ quan, đơn vị; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú, thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cơ quan, đơn vị.

Trong đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tổ chức thông tin và giải đáp những vướng mắc về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, chế độ, chính sách, pháp luật, nhiệm vụ quân sự quốc phòng liên quan tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chuyên đề về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Quân đội, đơn vị; làm tốt công tác đối thoại, giải đáp những thắc mắc của cán bộ, chiến sĩ liên quan đến chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại đơn vị; tổ chức giao lưu, diễn đàn, tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước… Từ đó, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Việt Đức

(Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: