Xã Hội

Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 07/12/2018

Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 dân tộc anh em sinh sống, trong đó có các dân tộc thiểu số như: Sán Dìu, Cao Lan, Tày, Nùng, Dao... sinh sống tập trung ở 5/9 huyện, thành phố. Trong các dân tộc thiểu số thì chỉ có dân tộc Sán Dìu, Dao, Cao Lan sống thành cộng đồng, làng, bản; các dân tộc khác như: Tày, Nùng, Mường... sống đan xen, rải rác trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh, tạo nên một nền văn hóa đa dạng và phong phú.

Trò chơi ném Còn được đồng bào dân tộc Cao Lan ở thôn Xóm Mới, xã Quang Yên (Sông Lô) giữ gìn và phát huy. Ảnh Trà Hương

Trong những năm gần đây, sự phát triển KT-XH, sự hội nhập, giao lưu giữa các nền văn hóa của các dân tộc ngày càng sâu, rộng, đã có tác động không nhỏ và làm ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết và sử dụng tiếng nói của dân tộc mình ngày càng giảm. Đối với dân tộc Sán Dìu, số người biết và thường xuyên sử dụng tiếng dân tộc mình trong giao tiếp chỉ chiếm 61%, đồng bào dân tộc Dao là 57% và hơn 60% là dân tộc Cao Lan.

Những người biết và thường xuyên sử dụng tiếng dân tộc mình trong giao tiếp chủ yếu là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Tỷ lệ người biết và sử dụng chữ viết của dân tộc mình lại càng ít hơn. Chỉ có 0,87% đồng bào dân tộc Sán Dìu biết và thường xuyên sử dụng chữ viết của dân tộc mình, người Dao là 1,6% và 2,8% thuộc về người Cao Lan.

Hiện nay, chỉ còn gần 2% số người dân tộc thiểu số biết và biểu diễn được các loại hình nghệ thuật dân gian như hát Soọng cô, hát Sình ca... và hầu hết là người cao tuổi. Việc truyền dạy lại tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số chưa được thực hiện một cách đồng bộ, bài bản và có chiều sâu...

Thực hiện Quyết định số 1270 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020", UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh. Việc tiếp tục thực hiện đề án nhằm huy động sức mạnh của toàn tỉnh vào phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số là góp phần giảm sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các dân tộc; gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc.

Để việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, theo yêu cầu của UBND tỉnh, đến năm 2020, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần triển khai các nhiệm vụ: Tổng kiểm kê các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số; khôi phục nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số; mở lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc Sán Dìu, Cao Lan, Dao; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với việc vận động nhân dân bài trừ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Tổng nguồn vốn cho việc thực hiện các chương trình dự kiến hơn 12,4 tỷ đồng, trong đó, nguồn từ ngân sách Nhà nước là gần 12 tỷ đồng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của các đơn vị cho UBND tỉnh theo định kỳ.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: