Xã Hội

Thực hiện 42 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Thứ Năm, 06/12/2018

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, tỉnh ta đang triển khai 42 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó, có 34 dịch vụ công cấp tỉnh, 4 dịch vụ công cấp huyện và 4 dịch vụ công cấp xã.

Các sở, ngành đều thiết lập đường dây tiếp nhận thông tin, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tiếp tục được thực hiện ở 35 sở, ngành, UBND huyện. Một số huyện đã thí điểm triển khai phần mềm đến cấp xã. 100% công chức có hộp thư công vụ.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: