Xã Hội

Hiệu quả các mô hình “dân vận khéo” ở huyện Tam Đảo

Thứ Bảy, 21/11/2020

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và lan tỏa các mô hình “dân vận khéo” trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thời gian qua, huyện Tam Đảo đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và đưa các mô hình “dân vận khéo” lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Huyện ủy Tam Đảo đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo” trên cơ sở chú trọng vào các lĩnh vực, những việc mới, việc khó. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trong thực hiện xây dựng mô hình, điển hình “dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Huyện hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng các mô hình có hiệu quả để nhân rộng; phát hiện nhân tố mới, lựa chọn xác định các nội dung phù hợp để tổ chức thực hiện tốt các mô hình; duy trì và phát triển bền vững những mô hình “dân vận khéo” hiệu quả đã có; thường xuyên tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo trong phong trào thi đua “dân vận khéo”; lựa chọn nhân rộng những mô hình “dân vận khéo” tiêu biểu, có sức lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; định kỳ sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu.

Đến nay, toàn huyện đã đăng ký xây dựng và tổ chức thực hiện 64 mô hình, trong đó có 27 mô hình về phát triển kinh tế, 21 mô hình về văn hóa - xã hội, 8 mô hình về an ninh - quốc phòng, 8 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.

Một số mô hình điển hình có thể kể đến như làm đường giao thông nông thôn; đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập tại các xã, thị trấn; xây dựng nhà văn hóa; hiến đất làm đường điển hình tại xã Bồ Lý, thị trấn Hợp Châu; “Nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư” ; “Vận động nhân dân tự giác thực hiện Chỉ thị 27, Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ”; tổ phụ nữ không có con em, người thân mắc tệ nạn xã hội; làm kinh tế giỏi; vệ sinh môi trường; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thanh niên xung kích phát triển kinh tế, gìn giữ an ninh quốc phòng...

Các mô hình xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đều có tên, địa chỉ, nội dung cụ thể và sát thực, phù hợp với thực tế ở địa phương, bước đầu đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, huyện Tam Đảo tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “dân vận khéo”; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng, của cơ quan, đơn vị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát phong trào xây dựng các mô hình “dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sức lan tỏa rộng khắp về các mô hình "dân vận khéo" có hiệu quả, để vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo thành sức mạnh toàn dân, tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, nhân rộng các mô hình điển hình "dân vận khéo" trên địa bàn.

Lựa chọn chỉ đạo xây dựng điểm mô hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phù hợp với điều kiện của địa phương, phù hợp với tiêu chí mô hình “dân vận khéo” để thực hiện (về tên gọi, quy mô, khả năng nhân rộng, điều kiện đảm bảo khi xây dựng mô hình).

Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, trong việc vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, trong việc cưới, việc tang và lễ hội… góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của từng cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho cán bộ, công chức, nhất là kỹ năng, phương thức vận động, cách thức triển khai thực hiện phong trào thi đua, xây dựng mô hình "dân vận khéo" để các mô hình thực sự mang lại hiệu quả thiết thực và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Thạc sĩ Phạm Thu Hương

(Khoa Nhà nước và Pháp Luật, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: