Xã Hội

Đảng bộ huyện Tam Dương chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Thứ Ba, 06/11/2018

Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, lập trường kiên định và gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy Đảng bộ huyện Tam Dương luôn chú trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Giảng viên Trường chính trị tỉnh trao đổi với các đảng viên huyện Tam Dương về nghiệp vụ công tác mặt trận và đoàn thể ở cơ sở. Ảnh: Dương Chung

Hiện nay, Đảng bộ huyện Tam Dương có hơn 5.600 đảng viên với 49 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 13 Đảng bộ xã, thị trấn, 4 Đảng bộ cơ quan và 32 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị chủ động dự báo tình hình, kịp thời trang bị những thông tin có định hướng của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; chủ động giáo dục khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng; kiên quyết chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân, nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị. Công tác nắm bắt thông tin, định hướng tuyên truyền được các cấp ủy Đảng quan tâm.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 20 cộng tác viên dư luận xã hội, 22 báo cáo viên cấp huyện và hàng trăm tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở. Vì vậy, công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng, thông tin, định hướng tuyên truyền được thực hiện ngày càng có hiệu quả.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là việc định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân được thực hiện đồng bộ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Điển hình là việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021…

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở được quan tâm thực hiện. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung giáo dục lý luận chính trị theo hướng lý luận gắn liền với thực tiễn, phục vụ nhu cầu công tác của người học; đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị, phát huy tính độc lập, tích cực của người học theo hướng "học đi đôi với hành".

Việc bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, giải quyết các tình huống xảy ra ở cơ sở cũng được triển khai hiệu quả. Bên cạnh các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chuyên ngành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động phối hợp với các đơn vị tăng cường lồng ghép việc giải quyết các tình huống xảy ra ở cơ sở để cán bộ, đảng viên có thể nắm bắt và giải quyết các tình huống phát sinh hiệu quả, nhất là nội dung về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phát triển Đảng, công tác môi trường…

Đứng trước nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, Ban thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy có các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp; xác định rõ vai trò, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng; chăm lo xây dựng chi ủy trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hạt nhân trung tâm đoàn kết chi bộ.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: