Xã Hội

Phấn đấu giữ ổn định độ che phủ của rừng ở mức 25%

Thứ Năm, 05/11/2020

Để hạn chế và giảm thiểu những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu, tăng khả năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì nguồn sinh thủy và đảm bảo giữ ổn định độ che phủ của rừng ở mức 25%, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2591 kèm theo kế hoạch về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025 với các mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Theo đó, ngoài việc tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện cam kết về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng giữa chủ rừng với chính quyền địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin viễn thám, công nghệ GIS trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định; triển khai hướng dẫn, tuyên truyền lựa chọn cây trồng phù hợp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng rừng thâm canh; triển khai thí điểm mô hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu có giá trị kinh tế cao dưới tán rừng phòng hộ, nhằm đẩy mạnh và nhân rộng mô hình trồng cây gỗ lớn cải tạo đất.

Ưu tiên bố trí vốn đầu tư của tỉnh và Trung ương cho lĩnh vực lâm nghiệp theo suất đầu tư tại Quyết định số 38 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp và Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tỉnh sẽ thực hiện các chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lâm nghiệp theo hướng phát triển rừng bền vững gắn với phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh trong rừng phòng hộ.

Thúy Hường

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: