Xã Hội

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 02/11/2018

Cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 và những kết quả đã đạt được sau hơn 20 năm tái lập huyện, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sau hơn nửa nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung các nguồn lực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh gắn với tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Trên cơ sở ban hành Quy chế làm việc trong toàn hệ thống chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ và Chương trình hành động hàng năm, Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác, phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực, theo dõi địa bàn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đến nay, các cấp ủy đã triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 (khóa XII), đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương, Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị và quản lý Nhà nước ngay từ cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh, hiện nay, toàn huyện Yên Lạc đã giảm được 938 người hoạt động không chuyên trách, đạt 101% kế hoạch. Huyện ủy đã ban hành 3 nghị quyết, 11 chỉ thị, 22 thông tri, 3 quy định, 1 đề án, 7 hướng dẫn, 85 kế hoạch và 27 thông báo, kết luận và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Công tác chính trị, tư tưởng, khoa giáo được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng định hướng và cụ thể đến cơ sở. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Toàn huyện đã tổ chức 47 lớp bồi dưỡng cho 6.582 lượt cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được triển khai tích cực. Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 95%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 88%/năm. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 738 đảng viên, đạt 61,5% mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Công tác cán bộ được huyện xác định là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng. Các bước quy trình công tác cán bộ được thực hiện đúng, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử… Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Toàn huyện đã giảm được 4 đơn vị trực thuộc UBND huyện, tinh giản được 88 biên chế và 938 cán bộ hoạt động không chuyên trách.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác dân vận, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội từng bước đi vào chiều sâu, thực chất và thực sự có hiệu quả. Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 286 tổ chức Đảng và 8 đảng viên; giám sát 187 tổ chức Đảng; chỉ đạo xem xét, thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 107 đảng viên đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định, không có tổ chức Đảng và đảng viên khiếu nại khi bị thi hành kỷ luật.

Đánh giá kết quả hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, kinh tế- xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện. Tổng giá trị sản xuất bình quân tăng trưởng 8,21%/năm; thu nhập bình quân đầu người từ 46,3 triệu đồng năm 2016 tăng lên 52,9 triệu đồng năm 2018. Toàn huyện đã triển khai xây dựng 208 dự án mới với tổng mức đầu tư 881.227 tỷ đồng, đã quyết toán 132 dự án với tổng mức đầu tư 522.551 tỷ đồng. Huyện chi đầu tư phát triển đạt tỷ lệ trên 30% tổng chi ngân sách trên địa bàn. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng bình quân 8,38%/năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt tốc độ tăng bình quân 15%/năm.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa-xã hội được tăng cường. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%, làng văn hóa đạt 86,1%, cơ quan văn hóa đạt 95,9%. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I; 85,8% người dân tham gia BHYT; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng lên, đạt 69,4%; 94,7% lao động có việc làm thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,03%. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Công tác quân sự-quốc phòng địa phương, đảm bảo ANTT có nhiều chuyển biến tích cực. Khu vực phòng thủ được xây dựng vững chắc, phong trào quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được đẩy mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Yên Lạc còn không ít khó khăn cũng như những tồn tại, hạn chế ở nhiều lĩnh vực. Một số chỉ tiêu đạt thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn ở mức trung bình so với nhiều địa phương khác; phát triển nông nghiệp chưa khai thác được lợi thế, tiềm năng của huyện, giá trị sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn. Tình trạng vi phạm Luật Đất đai, lấn chiếm, xây dựng trái phép, sử dụng không đúng mục đích đất nông nghiệp còn xảy ra ở một số xã, thị trấn. Tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở nhiều nơi.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu văn hóa – thể thao còn bất cập, chất lượng giáo dục toàn diện chưa đồng đều. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số xã, thị trấn còn chậm. Tình hình an ninh, trật tự một số nơi còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Xác định rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm và kết quả đã đạt được, những năm tiếp theo, huyện Yên Lạc đề ra các nhóm giải pháp thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt, thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số việc cần làm ngay và Quy định trách nhiệm nêu gương để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quan tâm, chú trọng công tác phát triển Đảng, bồi dưỡng lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Làm tốt công tác dân vận, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng chi, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, chính quyền cơ sở vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xuất sắc.

Xây dựng bộ máy chính quyền công khai, minh bạch, hoạt động hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng huyện, xã nông thôn mới theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh.

Tập trung chỉ đạo các xã nông thôn mới tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; quan tâm các tiêu chí về phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường. Đầu tư hoàn thiện, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển văn hóa văn nghệ, TDTT, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, cùng với ý chí và tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, quyết tâm phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu có, phồn vinh.

Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên LạcTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: