Xã Hội

Sông Lô chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên

Thứ Năm, 01/11/2018

Để tăng cường lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ huyện Sông Lô luôn chú trọng lãnh chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Sông Lô có 46 chi, Đảng bộ cơ sở, 256 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 5.979 đảng viên. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng chính trị, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020, Huyện ủy Sông Lô đã tập trung chỉ đạo 100% cấp ủy cơ sở nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện; xây dựng chương trình hành động phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

Tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và viết bài thu hoạch luôn đạt trên 90% trở lên. Công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú.

Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, huyện siết chặt kỷ cương hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vì nhân dân phục vụ đối với cán bộ, đảng viên.

Nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở, Đảng bộ huyện chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ. Huyện ủy thành lập các tổ công tác xuống sinh hoạt trực tiếp cùng chi, Đảng bộ cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những thắc mắc, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Việc trực tiếp sinh hoạt chi bộ cùng cơ sở đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời giữ mối liên hệ gắn bó giữa cấp ủy cấp trên với cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Các buổi sinh hoạt được thực hiện theo từng chuyên đề, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua các buổi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, quan điểm chỉ đạo của tỉnh, huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương... Cùng với đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên được các cấp, các ngành chủ động đưa vào nội dung kiểm tra, giám sát và chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành, đơn vị.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện luôn được triển khai thực hiện tốt. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng nhân dân luôn ổn định, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ huyện luôn trong sạch vững mạnh.

Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ huyện Sông Lô đã góp phần ổn định chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị sản xuất vật chất của huyện đạt hơn 2.175 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,42%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 468 tỷ đồng (đạt 89% dự toán tỉnh giao, bằng 99% so với cùng kỳ). Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trong thời gian tới, huyện Sông Lô tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác tư tưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng để hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và hoạt động hiệu quả.

Lệ Quyên (Trung tâm VH-TT-TT Sông Lô)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: