Xã Hội

Gọn đầu mối, hoạt động hiệu quả hơn

Thứ Năm, 11/10/2018

Qua gần 2 năm triển khai Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, thành phố Phúc Yên đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Nhiều đầu mối, cơ quan, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ được sáp nhập đi vào hoạt động hiệu quả; tinh giản được số lượng lớn cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp công lập, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Nhận thức việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, thành phố Phúc Yên đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị thống nhất nhận thức và thực hiện chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn.

Đến nay, Phúc Yên đã hoàn thành các nội dung đề ra trong giai đoạn từ năm 2016-2018, bước đầu đã thu gọn một số đầu mối, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Về sắp xếp tổ chức bộ máy, Phúc Yên đã thực hiện xong các đề án về sáp nhập, giải thể một số phòng, ban có chức năng, nhiệm vụ tương đồng như: Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Thành ủy; tổ chức lại Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao thành Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao; sáp nhập Ban Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành Ban Quản lý dự án, đầu tư xây dựng thành phố; giải thể Phòng Dân tộc, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND&UBND thành phố; giải thể Trạm Khuyến nông, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Phòng Kinh tế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước đối với Đội Quản lý trật tự đô thị; thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố và thực hiện việc sáp nhập 15 tổ dân phố của phường Trưng Trắc thành 10 tổ dân phố…

Năm 2018, thành phố đã thực hiện thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ thành phố; tổ chức lại Ban Quản lý khu du lịch Đại Lải giao Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố quản lý. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục, thành phố đã rà soát, hợp nhất 6 trường tiểu học thành 3 trường tiểu học tại phường Phúc Thắng, phường Tiền Châu và xã Cao Minh, bảo đảm mỗi xã, phường có 1 trường cùng cấp. Giải thể Trung tâm Dân số trực thuộc Phòng Y tế chuyển chức năng nhiệm vụ về Trung tâm Y tế thành phố; đồng thời, giải thể Phòng Y tế chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND&UBND thành phố…

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên đã thông qua Đề án thực hiện thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp tại phường Trưng Trắc. Tiếp tục thực hiện thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp tại phường Nam Viêm. Để bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô thôn, tổ dân phố theo quy định của Nhà nước, qua rà soát, thành phố quyết định thí điểm sáp nhập các tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn tại phường Hùng Vương, phường Đồng Xuân và đang tiến hành xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi sáp nhập các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập, Phúc Yên đã tinh giản được 7 cán bộ công chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết cho 27 cán bộ ngành GD-ĐT nghỉ hưu theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đối với cấp xã, phường đã giảm được 169 cán bộ không chuyên trách, đạt 125% kế hoạch; cấp thôn, tổ dân phố đã giảm được 792 người không chuyên trách, đạt 100% kế hoạch. Việc bố trí cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố bảo đảm đúng số lượng quy định theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những năm tiếp theo,thành phố Phúc Yên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với các quy định của Trung ương và của tỉnh nhằm giảm sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tiếp tục được thành phố chủ trương tiến hành từng bước, thận trọng, khoa học và khách quan, gắn với nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ CBCCVC, giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Kim HiềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: