Xã Hội

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Bình Xuyên trở thành thị xã

Thứ Năm, 30/07/2020

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng với những thành tựu, kinh nghiệm sau 20 năm tái lập, huyện Bình Xuyên đã chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.


Trong 5 năm qua, kinh tế huyện Bình Xuyên đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu giá trị sản xuất được chuyển dịch theo hướng tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đại hội (MTĐH) đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 31,81%/năm (MTĐH 16,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng chiếm 93,8% (MTĐH 88,4%) thương mại - dịch vụ chiếm 4,4% (MTĐH 9,6%), nông-lâm-thủy sản chiếm 1,8% (MTĐH 2,0%).

Bình Xuyên được tỉnh xác định là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp, do đó, trong nhiệm kỳ qua, huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Hiện nay, 5 khu công nghiệp (KCN) với diện tích 1.200 ha đang thu hút đầu tư. Trong nhiệm kỳ, có 128 doanh nghiệp FDI đăng ký kinh doanh, với số vốn 742 triệu USD; 27 doanh nghiệp DDI, với số vốn 2.179,38 tỷ đồng.

Tính đến tháng 6/2020, trên địa bàn huyện có gần 1.400 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát, ống thép, xe máy, phụ tùng xe máy, linh kiện điện tử… phát triển ổn định, sản lượng sản xuất và tiêu thụ khá. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trưởng bình quân 34%/ năm. Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề được quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nghề mộc phát triển mạnh và giữ được bản sắc làng nghề truyền thống, sản phẩm ngày càng phong phú, đa dạng. Trong 5 năm qua, sản phẩm mộc dân dụng ước đạt 123.000 m3 gỗ thành phẩm; nghề gốm Hương Canh ước đạt 111.685 sản phẩm.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 9,58%/năm (MTĐH 23%). Huyện đã quy hoạch, xây dựng và nâng cấp hệ thống chợ, trung tâm thương mại tại các xã, thị trấn đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đời sống của nhân dân. Lĩnh vực nông-lâm-thủy sản đã hướng đến sản xuất hàng hóa có chất lượng và hiệu quả cao.

 

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm đầu tư. Toàn huyện có 56 trường học các cấp được đầu tư hoàn chỉnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại và phù hợp với từng cấp học. Giáo viên các cấp học cơ bản chuẩn hóa về trình độ, tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt 84,73%. Chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cơ bản ổn định; kết quả tốt nghiệp THCS, THPT và thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đạt khá.

Công tác phổ cập giáo dục được củng cố và duy trì, chất lượng phổ cập mẫu giáo cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, THPT tiếp tục ổn định; thực hiện tốt chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT và liên kết đào tạo trung cấp nghề, đáp ứng nhu cầu học văn hóa, học nghề của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao được tăng cường và ngày càng đi vào nền nếp; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa được đảm bảo, môi trường văn hóa lành mạnh. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,2% (MTĐH 85%), làng văn hóa đạt 89,8% (MTĐH 85%).

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm. Đến nay, 100% trạm y tế đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 (đạt MTĐH); 100% các trạm y tế có bác sĩ, trung bình có 7,5 bác sĩ/1 vạn dân.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai đầy đủ. Công tác phòng, chống dịch bệnh luôn chủ động và triển khai sâu rộng; đặc biệt trong phòng, chống dịch Covid-19 cơ bản đạt được những yêu cầu đề ra; hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch đến phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã quan tâm thực hiện tốt chính sách mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,45% (MTĐH dưới 2,5%). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58 triệu đồng (năm 2020)..

Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là then chốt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Bình Xuyên tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối, tác phong làm việc, tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, tiến bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Qua đó, cán bộ, đảng viên ngày càng tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ đã có sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trọng tâm là xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, bám sát thực tiễn cơ sở, thực hiện nói đi đôi với làm, do đó chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phát huy thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, 5 năm tới và những năm tiếp theo, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Xuyên phấn đấu phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, đổi mới, sáng tạo để phát triển nhanh - bền vững. Quan tâm phát triển đô thị, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu đến năm 2025, huyện Bình Xuyên đủ tiêu chí trở thành thị xã.

Theo đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất, bình quân 16%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất đến năm 2025, công nghiệp - xây dựng đạt 97%, thương mại - dịch vụ đạt 2,56%, nông – lâm - thuỷ sản đạt 0,44%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng. Phấn đấu 7-9 xã, thị trấn đủ tiêu chuẩn phường, huyện đủ tiêu chí thị xã.

Để đạt được mục tiêu trên, cùng với những giải pháp cụ thể, Đảng bộ huyện Bình Xuyên xác định tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; phát huy tính tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng các thành quả của cuộc cách mạng lần thứ tư; đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông các tuyến đường kết nối các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giao thông nông thôn; làm tốt công tác lập, giới thiệu địa điểm quy hoạch, tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng, ưu tiên các công trình phúc lợi, công cộng.

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để ổn định và khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương Bình Xuyên giàu đẹp; xây dựng nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc; xây dựng con người Bình Xuyên hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn; phát triển và quản lý xã hội bền vững, bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp tục đảm bảo vững chắc, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Nguyễn Duy Đông

(Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên)

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: