Xã Hội

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Lắng nghe, giải quyết kịp thời ý kiến chính đáng của nhân dân

Thứ Tư, 11/07/2018

Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở từng loại hình cơ sở có tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy. Ý thức chấp hành pháp luật, thực hành dân chủ của nhân dân được cải thiện.

6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, việc thực hiện QCDC ở các xã, phường, thị trấn đi vào nề nếp và có chiều sâu, gắn thực hiện quy chế dân chủ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Các xã, phường, thị trấn công khai cho nhân dân biết thông qua đài phát thanh, tổ chức họp dân, niêm yết công khai tại trụ sở UBND tập trung vào các nội dung: phát triển kinh tế xã hội, dự toán, quyết toán thu chi ngân sách hàng năm; phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các loại quỹ, những quy định về mức thuế, phí, lệ phí...

Những vấn đề nhân dân bàn và quyết định trực tiếp như huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi; xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa; thành lập Ban giám sát các công trình xây dựng do dân đóng góp; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... được chính quyền UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn ngay từ cơ sở. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ tiếp dân và giải quyết các thủ tục hồ sơ cho nhân dân kịp thời, hiệu quả; xây dựng tác phong, thái độ trong quan hệ với nhân dân; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết kịp thời những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; hạn chế đơn, thư vượt cấp, phát sinh “điểm nóng”.

Bên cạnh đó, việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo nên không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng, nghiệp vụ trong giải quyết công việc với nhân dân và doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Các cơ quan, đơn vị luôn coi trọng thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. 100% cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đều xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế xét thi đua khen thưởng, kỷ luật, Quy chế văn hóa công sở, định kỳ rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; công khai các nội dung để công chức, viên chức được biết (việc tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật…); ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính.

Dịch vụ công trực tuyến được tập trung phát triển, đã có 35 đơn vị, địa phương triển khai phần mềm quản lý điều hành và tác nghiệp. Có 42 cổng của tỉnh, ngành, địa phương đồng bộ về công nghệ với Cổng thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh.

Các ứng dụng thư điện tử công vụ, các Cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành.... được duy trì, cập nhật, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và vận hành thông suốt. Có 1.997 thủ tục hành chính chủ yếu là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2, có 5 dịch vụ công, nhóm dịch vụ công mức độ 3; 2 dịch vụ công mức độ 4 được đăng tải. Phần mềm quản lý văn bản đến cấp xã đã được thực hiện tại các huyện Tam Dương, Bình Xuyên, Tam Đảo, Lập Thạch và Yên Lạc...

Không chỉ ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị mà ở các doanh nghiệp, việc thực hiện quy chế dân chủ có sự chuyển biến rõ rệt. Đã có 205/6.622 doanh nghiệp (thực tế hoạt động) có tổ chức công đoàn. Các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức hội nghị người lao động, tập trung bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, các nội dung quy chế nội bộ của doanh nghiệp và các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm 2018, 80% các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động.

Việc tổ chức đối thoại với người lao động được các doanh nghiệp tổ chức theo quy định, nhiều doanh nghiệp tổ chức mỗi tháng 1 lần … Qua đối thoại, công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ký được nhiều bản thỏa ước lao động tập thể, có nhiều thỏa thuận có lợi cho người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Có thể nói, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở đã phát huy được sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: