Xã Hội

Tam Đảo sắp xếp bộ máy tinh gọn, tăng hiệu quả hoạt động

Thứ Tư, 29/07/2020

Đội ngũ cán bộ được tinh giản, tác phong, lề lối làm việc có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp, bố trí, thành lập bảo đảm không có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao... là những kết quả nổi bật của huyện Tam Đảo trong thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nghị quyết của HĐND tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị theo hướng cụ thể, gần dân, vì dân phục vụ; thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Cán bộ Phòng Nội vụ huyện Tam Đảo rà soát hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ cán bộ, viên chức thôi việc theo Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh.

Xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, ngay sau khi Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành, thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Tam Đảo đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và quyết liệt chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo.

Trọng tâm là Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31; từ đó góp phần quan trọng vào việc tinh giản tổ chức bộ máy và biên chế.

Huyện đã tiếp nhận Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Tam Đảo về trực thuộc UBND huyện và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tam Đảo; tiếp nhận Công đoàn ngành Giáo dục huyện về trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện; sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy...

Huyện đã thành lập Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao huyện trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Đài Tuyền thanh huyện với chức năng sự nghiệp văn hóa, thông tin của Phòng Văn hóa và thông tin huyện. Thành lập Trung tâm Hành chính công huyện trên cơ sở nâng cấp Bộ phận một cửa của huyện trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Tổ chức lại Ban Quản lý dự án xây dựng và giải phóng mặt bằng huyện Tam Đảo thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo. Quý IV, năm 2019 đã giải thể Ban Quản lý khu du lịch Tam Đảo. Tổ chức sắp xếp lại cơ sở giáo dục ở các bậc học, kết quả sáp nhập đã giảm 4 trường, trong đó, giảm 1 trường THCS, 1 trường tiểu học, 2 trường mầm non. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện trên cơ sở kiện toàn Trung tâm hành chính công huyện.

Thực hiện nghiêm chỉ tiêu tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, đến năm 2021, giảm 10% kế hoạch được giao của các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, từ năm 2015 đến 2020, toàn huyện đã tinh giản được 66 cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ (trong đó, 55 người nghỉ theo Nghị quyết số 31, Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh, 11 người nghỉ theo Nghị định 108 của Chính phủ).

Đặc biệt, theo định mức giao, huyện Tam Đảo được bố trí 591 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, nhưng hiện các xã, thị trấn sắp xếp tinh giản chỉ còn 574 người, trong đó, cấp xã 65 người, ở thôn, tổ dân phố 509 người.

Cùng với việc tinh giản biên chế, huyện xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức nhằm thực hiện một bước chuyển lớn trong công tác lãnh đạo, điều hành; thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, tiết kiệm nguồn lực; đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng, chuyên sâu, chuyên nghiệp và hiện đại.

Từ năm 2015 đến 2020, huyện cử hơn 50 cán bộ tham gia các lớp đại học và trên đại học; cử hơn 100 cán bộ tham gia các lớp quản lý nhà nước; cử hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cán bộ, công chức cấp xã tham gia lớp tập huấn chuyên ngành.

Đồng thời mở các lớp bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã và trưởng thôn. Đến nay, cơ bản cán bộ công chức cấp huyện và cấp xã đạt chuẩn quy định về trình độ đào tạo, sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Tam Đảo: Từ việc thực hiện tốt Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền huyện Tam Đảo từ huyện đến cơ sở được tinh gọn, sắp xếp hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp và gọn nhẹ.

Việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, ban thuộc UBND huyện được quy định cụ thể, rõ ràng, trên nguyên tắc mỗi việc chỉ do một cơ quan phụ trách, khắc phục sự trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Cơ cấu tổ chức bộ máy được điều chỉnh, sắp xếp tinh gọn, hợp lý hơn theo hướng phân rõ các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước với các tổ chức sự nghiệp cung cấp dịch vụ công.

Huyện đã phân cấp mạnh trong một số lĩnh vực, đặc biệt là về quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài chính - ngân sách; góp phần tạo sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ...

Bài, ảnh: Thúy Hường

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: