Xã Hội

Huyện ủy Tam Dương: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, 11/07/2018

Bám sát tư tưởng chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, Huyện ủy Tam Dương đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, Đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo giao cho UBKT tham mưu giúp cấp ủy cấp mình xây dựng và ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát của năm.

BTV Huyện ủy chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy triển khai xây dựng kế hoạch, trình BTV Huyện ủy xem xét quyết định kiểm tra, giám sát theo chương trình. Đồng thời, chỉ đạo các Đảng ủy: Công an huyện, xã Hoàng Lâu và Trung tâm Y tế huyện thực hiện đúng quy trình kiện toàn các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Trên cơ sở chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện, cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tổ chức thực hiện theo chương trình đã ban hành, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra được chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng, nhằm kịp thời nắm bắt và giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; giáo dục và ngăn ngừa vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định…

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều lệ Đảng đối với đảng viên, BTV Huyện ủy Tam Dương ban hành thông báo kết luận kiểm tra đối với 31 đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 38 đảng viên về các nội dung: Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, lối sống, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm.

Đối với việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, BTV Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở quyết định và thực hiện kiểm tra được 42 tổ chức Đảng cấp dưới. Việc kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm được UBKT Huyện ủy, UBKT Đảng ủy tiến hành nghiêm túc.

Đã có 6 đảng viên và 2 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm được kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình; coi trọng công tác thẩm tra, xác minh tài liệu, chứng cứ và cơ sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan có liên quan để làm rõ các sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên.

Hoạt động giám sát được cấp ủy, UBKT các cấp được tiến hành thường xuyên và theo chuyên đề với các nội dung chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác và việc bảo đảm quyền của đảng viên; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, chỉ đạo thực hiện quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm; việc quản lý, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Giám sát đảng viên ở việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ đảng viên. UBKT các cấp tập trung giám sát: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm của cấp ủy, tổ chức Đảng trên các lĩnh vực và những nội dung do cấp ủy giao.

Giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, việc giữ gìn đạo đức, lối sống; tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên... Đã có 49 đảng viên và 16 tổ chức Đảng cấp dưới được cấp ủy huyện, cơ sở và UBKT Huyện ủy, cơ sở giám sát.

Trong đó, BTV Huyện ủy chỉ đạo giao cho UBKT Huyện ủy tham mưu giúp BTV giám sát đối với Đảng ủy xã Hợp Thịnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp đảng viên, công dân và giải quyết đơn thư; Đảng ủy cơ sở giám sát 1 chi bộ về việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; UBKT Huyện ủy giám sát 2 tổ chức (Đảng ủy xã Hoàng Hoa và Đảng ủy xã Đạo Tú) trong việc chỉ đạo UBND xã việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường và phí vệ sinh môi trường…

Các cuộc kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên của BTV Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở, UBKT các cấp đã đề nghị các tổ chức Đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm, mặt tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm, yêu cầu nghiêm túc sửa chữa, khắc phục.

Việc thi hành kỷ luật Đảng được cấp ủy, UBKT các cấp coi trọng, chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 15 đồng chí bằng hình thức khiển trách; UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 6 đảng viên, trong đó, khiển trách 1 đảng viên và khai trừ 5 đảng viên.

Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên được cấp ủy, UBKT các cấp xem xét xử lý kịp thời, các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ, nội dung vi phạm, đảng viên chấp hành nghiêm túc quyết định thi hành kỷ luật, không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật Đảng.

Sau khi thi hành kỷ luật đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên, có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: