Xã Hội

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Thứ Ba, 15/05/2018

Năm 2017, Vĩnh Phúc xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính (Par Index), giảm 12 bậc so với năm 2016. Kết quả này phản ánh công tác CCHC của tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, đòi hỏi các cấp, ngành chức năng cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền trong thực thi nhiệm vụ hành chính.

Chỉ số cải cách hành chính được Bộ Nội vụ công bố hàng năm thông qua điểm đánh giá trực tiếp và điều tra xã hội học. Theo công bố mới đây của Bộ Nội vụ, năm 2017, Par Index của tỉnh Vĩnh Phúc đạt 80,29/100 điểm, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, tụt 12 bậc so với năm 2016.

Trung tâm Hành chính công huyện Tam Đảo thực hiện hiệu quả việc công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Dương Hà

Trong 8 thành phần (tương đương 8 nội dung) Par Index của tỉnh được đánh giá trực tiếp, ngoài 2/8 nội dung được đánh giá đạt điểm tuyệt đối là: “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh” và “Cải cách tài chính công”; còn 6/8 nội dung không đạt điểm tối đa, trong đó có 2 nội dung đạt điểm thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả nước khiến chỉ số Par Index bị kéo giảm gồm: Hiện đại hóa nền hành chính, đạt 8,3 điểm (tối đa 12 điểm) tương đương 69%; tác động của CCHC đến người dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 1,5 điểm (tối đa 3,5 điểm), tương đương 43%.

Điểm điều tra xã hội học được đánh giá qua 2 chỉ số là: Chỉ số hài lòng về cung ứng dịch vụ công (SIPAS), năm 2017, Vĩnh Phúc đạt 12/12 điểm, được đánh giá đứng đầu toàn quốc; nhưng chỉ số khảo sát điều tra đánh giá của công chức, lãnh đạo quản lý tại các sở, ban, ngành, UBND huyện về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 15,24/22,5 điểm, xếp vị trí khá thấp 54/63 tỉnh, thành phố.

Bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Nguyên nhân khiến điểm đánh giá trực tiếp chỉ số Par Index của tỉnh năm 2017 có một số nội dung đạt thấp là do việc thực hiện các báo cáo định kỳ của một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chưa tốt. Tỉnh chưa hoàn thành 100% nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Việc thực hiện quy định về ban hành TTHC theo thẩm quyền và ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa đúng quy định. Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và nhập, đăng tải công khai TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố còn chậm so với quy định. Cơ cấu số lượng lãnh đạo tại một số sở, ngành vượt so với quy định.

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức chưa tốt, tại một số đơn vị cấp xã có công chức bị kỷ luật. Việc thực hiện hiện đại hóa nền hành chính có dấu hiệu chững lại, không bắt kịp tốc độ phát triển của cả nước như: Chưa thực hiện kết nối phần mềm quản lý văn bản đến 100% đơn vị cấp xã; chưa triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện dịch vụ bưu chính công ích. Sự tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội không đạt mục tiêu phát triển đề ra như việc thu hút đầu tư giảm mạnh và hụt thu ngân sách so với năm 2016.

Về điểm điều tra xã hội học, trong 2 thành phần điều tra xã hội học: Điểm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc đứng đầu cả nước. Tuy nhiên, điểm khảo sát công chức, lãnh đạo quản lý các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đạt rất thấp, xếp vị trí 54/63 tỉnh, thành phố là do một bộ phận cán bộ, công chức của tỉnh khi được hỏi chưa có sự đánh giá đúng mức và nhận thức chưa đầy đủ về công tác CCHC của tỉnh cũng như việc đánh giá phiếu điều tra xã hội học do Bộ Nội vụ đánh giá đối với tỉnh.

Để Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo được cải thiện, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục duy trì những tiêu chí đã đạt điểm tuyệt đối, đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục, cải thiện những tiêu chí bị trừ điểm hoặc không được điểm. UBND tỉnh cần ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ, các kế hoạch CCHC của tỉnh theo từng năm, giai đoạn, đồng thời gắn công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cần bám sát và thực hiện tốt các lĩnh vực, tiêu chí của Chỉ số CCHC thuộc phạm vi ngành quản lý. Đặc biệt, hoàn thành đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng trong thực thi các nội dung do Chính phủ và các bộ, ngành trung ương chỉ đạo. Chủ động, phối hợp với các ngành chức năng công bố, công khai các thủ tục hành chính và thủ tục hành chính đặc thù lên cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định. Tiếp tục triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính từ người dân, tổ chức. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trục lợi cá nhân trong hoạt động hành chính...

Thúy Hường

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: