Xã Hội

Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở vượt chỉ tiêu đề ra

Thứ Ba, 06/03/2018

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp thiết thực, chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, đồng thời, duy trì sâu sát trong suốt thời gian thực hiện. Qua đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt nhiều kết quả tích cực.

Tham gia tổ chức công đoàn, CNLĐ sẽ được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 128 nghìn CNVCLĐ; tổng số công đoàn cơ sở do LĐLĐ tỉnh quản lý là 1.303 CĐCS, trong đó, khu vực hành chính sự nghiệp có 961 CĐCS, khu vực ngoài Nhà nước có 342 CĐCS. Tổng số đoàn viên công đoàn là 120,3 nghìn đoàn viên, trong đó, 31.186 đoàn viên khu vực Nhà nước, 89.140 đoàn viên khu vực ngoài Nhà nước.

Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt, ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Năm 2017, công tác trên được đẩy mạnh trong dịp hưởng ứng “Tháng Công nhân” và lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV. Trên cơ sở mục tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2013 – 2018 đến năm 2018, cả nước có 10 triệu đoàn viên công đoàn; thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII và tình hình thực tiễn của công nhân, lao động, doanh nghiệp trong tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng chương trình số 29/CT- LĐLĐ ngày 20/3/2013 về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2013- 2018, xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho từng năm và cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức khảo sát ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, phân chỉ tiêu phát triển đoàn viên cho các đơn vị trực thuộc theo từng năm và cả nhiệm kỳ,đảm bảo thực hiện được mục tiêu đã đề ra; thực hiện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện chỉ tiêu được giao; chỉ đạo việc cấp kinh phí hỗ trợ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đầy đủ, kịp thời và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ.

Từ năm 2013 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức hơn 70 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho hơn 9.400 lượt cán bộ CĐCS. Qua đó, những cán bộ CĐCS được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, tạo sự tin tưởng cho đoàn viên, NLĐ, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn.

Công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được chú trọng, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành, Công đoàn Các KCN làm mới hệ thống pano tuyên truyền treo tại những vị trí trung tâm như trục đường lớn, khu, cụm công nghiệp,góp phần truyền tải thông tin, động viên CNLĐ gia nhập tổ chức công đoàn.

Trong những cuốn Bản tin Công đoàn hàng tháng, công tác truyền thông cũng kịp thời đưa tin cụ thể những CĐCS mới thành lập, số lượng đoàn viên công đoàn phát triển mới ở các ngành, địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, LĐLĐ các huyện, thành,thị, công đoàn ngành và Công đoàn Các KCN đã tăng cường, chủ động hơn trong việc cử cán bộ đi cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng CNLĐ; làm việc với chủ sử dụng lao động, tuyên truyền để CNLĐ gia nhập tổ chức công đoàn, thành lập CĐCS theo quy định.

Công tác phối hợp giữa LĐLĐ và các sở, ban, ngành, đoàn thể về công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS cũng được tăng cường, qua đó, phát huy vai trò công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của CĐCS nhất là trong các doanh nghiệp.

Từ năm 2013 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát triển được hơn 40 nghìn đoàn viên, đạt 200%; thành lập mới được 171 CĐCS, đạt 114% so với chỉ tiêu Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII đề ra. Những kết quả đó là động lực để các cấp công đoàn toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đặc biệt thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới CĐCS trong thời gian tiếp theo.

Bài, ảnh Ban MaiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: