Xã Hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Thứ Tư, 15/11/2017

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giám sát, phản biện xã hội, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên đã chủ động chọn lựa những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân cũng như bám sát các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương để xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đề ra. Qua đó, ngày càng phát huy tốt quyền làm chủ của người dân, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên cho biết: "Nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện chủ động xây dựng kế hoạch công tác, xác định rõ những nội dung tiến hành giám sát để thông báo, hướng dẫn cụ thể với cơ sở, giúp quá trình triển khai được nhanh chóng.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, chính quyền, cấp ủy các cấp ký kết các chương trình giám sát với nội dung bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương và vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm; thống nhất các nội dung giám sát, phản biện tránh trùng lặp và chủ động bố trí đội ngũ cán bộ tham gia đoàn công tác, đảm bảo các cuộc giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Ủy ban MTTQ huyện cũng đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn nhằm phát huy hiệu quả công tác giám sát từ cơ sở".

Trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Trong đó, tham gia cùng với đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát 8 xã về “Duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; 5 xã, thị trấn về “Quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”; quản lý và sử dụng quỹ đất công ích; việc kê khai tài sản hàng năm của cán bộ công chức, viên chức trong huyện; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát một số nội dung theo chương trình phối hợp như: Tiếp nhận tin báo và tố giác tội phạm, thực hiện việc tạm giữ, tạm giam tại các xã và cơ quan Công an huyện; giám sát hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn huyện; công tác vận động và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn huyện; thực hiện các quy định của Nhà nước và MTTQ về thực hiện quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại các xã, thị trấn.

Qua các cuộc giám sát, đoàn giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, những khó khăn và kiến nghị, giải pháp khắc phục trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật tại địa phương, từ đó, từng bước góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cùng với hoạt động giám sát, MTTQ các cấp còn tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; các dự án, đề án, kế hoạch phát triển KT - XH ở địa phương. Từ đầu năm đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã góp ý, phản biện xã hội với các dự thảo báo cáo các cấp, chính sách pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch chương trình, dự án phát triển KT - XH của cấp ủy và chính quyền khi được cơ quan soạn thảo yêu cầu phối hợp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, theo ông Nguyễn Văn Hùng, khó khăn hiện nay là vấn đề nguồn lực và nhân lực, bởi trình độ đội ngũ cán bộ mặt trận cấp cơ sở còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

Cán bộ mặt trận và các đoàn thể ở một số nơi còn có thái độ nể nang, e ngại nên chưa thực sự mạnh dạn thực hiện giám sát, kiến nghị. Có nơi, chính quyền và mặt trận, các tổ chức thành viên phối hợp chưa nhịp nhàng, việc tuyên truyền còn hình thức, một chiều; nội dung giám sát chưa phong phú, chất lượng; hoạt động phản biện xã hội không nhiều vì chưa nhận được ý kiến và nội dung yêu cầu của các cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, MTTQ các cấp của huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh giám sát đối với chính quyền các cấp về thực hiện quy chế làm việc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước; phối hợp với HĐND - UBND và Viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát theo kế hoạch đã đề ra; tổ chức phản biện xã hội khi được các cơ quan Đảng và chính quyền yêu cầu; trong đó, sẽ chú trọng xây dựng cơ chế, quy trình, cách thức giám sát cụ thể hơn nữa. MTTQ các cấp cũng chú trọng phối hợp với UBND cùng cấp để tổ chức thực hiện nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất và đạt kết quả cao hơn.

Thành NamTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: