Xã Hội

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Thứ Ba, 08/08/2017

Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở từng loại hình cơ sở nhất là ở xã, phường, thị trấn có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã huy động được nguồn lực to lớn trong nhân dân.

6 tháng đầu năm 2017, các xã, phường, thị trấn đã cụ thể hóa nhiều nội dung mà UBND cần thông báo, công khai cho nhân dân biết thông qua đài phát thanh, tổ chức họp dân, niêm yết công khai tại trụ sở UBND biết về những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nhân dân như: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán, quyết toán thu chi ngân sách hàng năm; phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các loại quỹ theo quy định những quy định về mức thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ của công dân, các khoản huy động nhân dân đóng góp, kết quả bình xét hộ nghèo; công khai danh sách nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, diện miễn hoãn năm 2017, chế độ chính sách xã hội, người có công. Công khai để nhân dân biết và thực hiện các dự án, cụm công nghiệp, làng nghề, khu đô thị các xã, phường, thị trấn.

Những vấn đề nhân dân bàn và quyết định trực tiếp như: Huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi; xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa; quỹ khuyến học, quỹ VSMT, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ngày vì người nghèo và các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư; thành lập Ban giám sát các công trình xây dựng do dân đóng góp; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường thôn, tổ dân phố, bình xét gia đình văn hóa, hộ nghèo... được cấp ủy, chính quyền UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hội nghị để lấy ý kiến tham gia của nhân dân trước khi đưa ra quyết định như: xây dựng Nghị quyết của HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND; việc xây dựng Hương ước, quy ước;

Những nội dung nhân dân giám sát, kiểm tra được thực hiện đúng quy định. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phát huy tốt vai trò giám sát trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, không ngừng đổi mới theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở; thực hiện tốt QCDC trong việc vận động đoàn viên, hội viên xây dựng các công trình phúc lợi; tham gia ý kiến vào các công trình, dự án của địa phương; mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào xóa đói giảm nghèo, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… những kết quả cụ thể trong thực hiện Quy chế dân chủ của MTTQ và các đoàn thể đã đóng góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác giám sát các hoạt động của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế, các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện an sinh xã hội thông qua tiếp xúc cử tri tham gia kỳ họp HĐND, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng. Các nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: dự toán, quyết toán ngân sách; giám sát xây dựng các công trình do dân đóng góp, quản lý và sử dụng đất đai; giám sát thu, chi ngân sách địa phương và các khoản đóng góp của dân, kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến tổ chức, công dân đều được UBND xã, phường, thị trấn công khai dân chủ nên đã hạn chế được các khiếu nại, thắc mắc trong nhân dân.

UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn ngay từ cơ sở. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ tiếp dân và giải quyết các thủ tục hồ sơ cho nhân dân kịp thời, hiệu quả; xây dựng tác phong, thái độ trong quan hệ với nhân dân; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết kịp thời những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; hạn chế đơn, thư vượt cấp, phát sinh “điểm nóng”; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, phát huy vai trò tổ tự quản, tổ hòa giải, tổ liên gia trong việc giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư.

Việc thực hiện quy chế đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, nhiều cấp ủy chính quyền đã tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân nhằm tháo gỡ những khó khăn, bức xúc của nhân dân, đồng thời tiếp thu những đóng góp của nhân dân trong việc ban hành chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách cụ thể như huyện Vĩnh Tường đã có 29/29 xã thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân.

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn vẫn còn những hạn chế do một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa làm hết vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chưa gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, đôn đốc chưa được quan tâm chỉ đạo...

Đức AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: