Xã Hội

Bước đầu thực hiện bộ máy một chức năng, một nhiệm vụ ở Bình Xuyên

Thứ Sáu, 04/08/2017

Thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, thời gian qua, huyện Bình Xuyên nghiêm túc triển khai thực hiện việc sắp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo hướng “một chức năng, một nhiệm vụ chỉ có một người hoặc một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm đã có hiệu quả bước đầu.

Cán bộ bộ phận một cửa huyện Bình Xuyên hướng dẫn người dân đến giao dịch. Ảnh Kim Ly

Để thực hiện hiệu quả Đề án 01 của Tỉnh ủy và hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng lộ trình, thời gian quy định, đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, Huyện ủy và UBND huyện Bình xuyên đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Trong quá trình sắp xếp phải nghiên cứu kỹ các điều kiện cụ thể của đơn vị, làm từng bước, khoa học, dân chủ, công khai; đặc biệt là khi bố trí cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy; khuyến khích các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất thêm các giải pháp sắp xếp đơn vị mình theo hướng tinh gọn, hiệu quả; giải quyết tốt các chế độ, chính sách, tài sản của cơ quan, chế độ đối với cán bộ liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Năm 2017, huyện Bình Xuyên tiến hành tổ chức lại các đơn vị thuộc khối chính quyền, các hội: Thành lập Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện trên cơ sở sát nhập Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Đài Truyền thanh huyện; giải thể Trung tâm DS - KHHGĐ huyện, chuyển về trực thuộc Phòng Y tế huyện; sáp nhập Ban Đền bù giải phóng mặt bằng với Ban Quản lý dự án và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ thành Ban Đền bù giải phóng mặt bằng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; thành lập Trung tâm hành chính công của huyện trên cơ sở nâng cấp bộ phận một cửa hiện đại; tham mưu sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND huyện. Thực hiện tinh giản biên chế giảm dần theo từng năm, đảm bảo đến năm 2021 toàn huyện giảm tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015; thực hiện việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức không quá 50% biên chế đã được tinh giản; khoán quỹ lương và chi hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã theo định biên đã tinh giản 10%; khoán kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn; khoán kinh phí cho các hội theo lộ trình của đề án.

Đối với cấp xã trên địa bàn, từ nay đến năm 2021, tiến hành sắp xếp bố trí các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trước mắt, vẫn giữ nguyên 32 chức danh theo quy định của HĐND tỉnh, nhưng phân công kiêm nhiệm. Mỗi đơn vị cấp xã bố trí 8 người cho các chức danh hoạt động không chuyên trách. Đối với thôn, tổ dân phố, bố trí từ 5 - 7 người hoạt động không chuyên trách, các chức danh còn lại bố trí kiêm nhiệm, thực hiện từ năm 2018. Tùy tình hình thực tế, các xã có thể bố trí cán bộ chuyên trách hoặc công chức cấp xã kiêm nhiệm ở xã, thôn cho phù hợp, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Huyện Bình Xuyên còn thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua các nội dung: Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và các chức danh do HĐND huyện bầu hoặc phê chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chung toàn huyện từ nay đến năm 2025; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức; sơ kết hàng năm việc triển khai thực hiện đề án để kịp thời đề xuất, giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đề án…

Trong thời gian tới, với sự quyết liệt, khách quan, khoa học, huyện Bình Xuyên sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 01 của Tỉnh ủy, từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy các cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Minh NguyệtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: