Xã Hội

Lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ Tư, 17/05/2017

Sau 8 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình tốt, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tập hợp, động viên và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phong trào vẫn còn một số hạn chế: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội về phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa đầy đủ; công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng có lúc, có nơi chưa kịp thời, thường xuyên; sự phối hợp triển khai thực hiện phong trào trong hệ thống chính trị chưa đồng bộ…

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới và thực hiện Kế hoạch số 771-KH/BDVTW, ngày 8/3/2017 của Ban Dân vận Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri về lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, yêu cầu các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhận thức đầy đủ, xác định đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay và tác dụng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện tốt phòng trào, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; các chỉ thị, kết luận, nghị quyết khác của Trung ương, của tỉnh. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; xây dựng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao năng lực, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các hội quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào, cuộc vận động do tổ chức mình phát động; xây dựng những điển hình “Dân vận khéo” trong vận động nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Dương MinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: