Xã Hội

Thành phố Vĩnh Yên phát huy hiệu quả mô hình "Dân vận khéo"

Thứ Hai, 20/03/2017

Những năm qua, phong trào "Dân vận khéo" (DVK) được thành phố Vĩnh Yên quan tâm, chỉ đạo với trọng tâm là xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình DVK trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào đã thực sự đi vào đời sống, góp phần khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Thực hiện mô hình "Dân vận khéo", nhân dân thôn Nọi, thôn Chám (xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên) tham gia lao động để hoàn thiện hệ thống dẫn nước sạch vào thôn. Ảnh Dương Chung

Nhằm hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch, giúp mạng lưới đường dẫn nước sạch phủ kín toàn bộ các tổ dân phố trên địa bàn, phường Hội Hợp đã vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp kinh phí đào rãnh, đặt đường ống, mua vật liệu, nhân công san lấp mặt bằng... Để mọi người dân hiểu về ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc hoàn thiện hệ thống dẫn nước sạch, các ban, đoàn thể của phường tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các buổi họp chi bộ, họp thôn sinh hoạt đoàn thể… Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chính quyền phường thực hiện công khai, minh bạch mọi nguồn đóng góp, kinh phí thực hiện công trình và để nhân dân bàn bạc, giám sát mọi khâu thi công. Nhờ đó, việc vận động nhân dân đóng góp kinh phí hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn được nhân dân phường Hội Hợp đồng thuận, hưởng ứng cao. Không chỉ tự nguyện đóng góp từ 500 - 600 nghìn đồng/hộ, tại nhiều tổ dân phố, các hộ dân còn tự nguyện tham gia đóng góp ngày công lao động đào rãnh đặt đường ống, san lấp mặt bằng... Đến nay, 100% tổ dân phố của phường Hội Hợp có mạng lưới đường dẫn nước sạch, 95% hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí hoàn thiện hệ thống dẫn nước sạch tại phường Hội Hợp chỉ là 1 trong rất nhiều mô hình DVK đã được các cấp ủy, chính quyền, đơn vị trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên triển khai trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vĩnh Yên cho biết: “Thấm nhuần lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, công tác dân vận nói chung và phong trào DVK nói riêng luôn được các cấp ủy, chính quyền thành phố Vĩnh Yên quan tâm chỉ đạo. Để phong trào đi vào chiều sâu, công tác tuyên truyền được thành phố chú trọng dưới nhiều hình thức như: Thông qua các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng các đoàn thể; lồng ghép vào các hội nghị giao ban, sinh hoạt tại cơ sở; qua hệ thống truyền thanh thành phố, các bản tin tuyên truyền… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn với công tác dân vận nói chung, phong trào DVK nói riêng. Ban Dân vận các cấp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện phong trào thi đua DVK; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua DVK được chú trọng. Hàng năm, thành phố lồng ghép tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào gắn với tổng kết công tác dân vận; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt”.

Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận thành các văn bản để triển khai thực hiện, trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình DVK trên các lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, chọn nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tiễn địa phương, nhất là những việc mới, việc khó để thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua DVK, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố ngày càng rõ nét, nhiều nơi đã thông qua việc làm cụ thể, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và hướng mạnh về cơ sở, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của mỗi địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện phong trào. Từ năm 2011 đến nay, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng được 72 mô hình, điển hình DVK. Trong đó: Lĩnh vực kinh tế 15 mô hình, văn hóa - xã hội 19 mô hình, an ninh - quốc phòng 17 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 21 mô hình, điển hình... Mỗi mô hình, điển hình DVK đều có phương pháp chỉ đạo, cách thức triển khai, tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Để phong trào thi đua DVK trên địa bàn tiếp tục đươc triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục chỉ đạo triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện phong trào DVK gắn với thực hiện chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua DVK; tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn trong việc nghiên cứu, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo; nhân rộng, duy trì và phát triển bền vững các mô hình DVK đã có và tiếp tục xây dựng các mô hình mới thiết thực, hiệu quả.

Lê MơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: