Xã Hội

Tam Dương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thứ Hai, 20/03/2017

Nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, những năm qua, BTV Huyện ủy Tam Dương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trên địa bàn.

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những yếu tố tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tam Dương. Ảnh Trà Hương

Hiện nay, Đảng bộ huyện Tam Dương có trên 5.470 đảng viên, đang sinh hoạt tại 50 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 13 Đảng bộ xã, thị trấn, 4 Đảng bộ cơ quan và 33 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Toàn huyện có 246 chi bộ dưới cơ sở, trong đó, có 223 chi bộ thuộc 13 Đảng bộ xã, thị trấn; 23 chi bộ trực thuộc 4 Đảng bộ cơ quan. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, BTV Huyện ủy luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng đời sống văn hóa là nền tảng, từ đó cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Huyện ủy Tam Dương đã xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức trong hệ thống chính trị, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Vì vậy, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; Chương trình hành động của Huyện ủy Tam Dương về thực hiện Kết luận số 64 của BCH Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở" được triển khai nghiêm túc, hệ thống chính trị ở cơ sở được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị phát huy hiệu lực, hiệu quả, công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng và thực hiện ở 100% xã, thị trấn. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên địa bàn huyện còn được thể hiện từ chính việc đổi nội dung, phương thức lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực, BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện. Theo đó, BCH Đảng bộ huyện đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát với cơ sở, hướng về cơ sở với phương châm dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Huyện ủy viên phụ trách các chi, Đảng bộ và thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố theo từng quý. Từ đó, giúp BTV Huyện ủy nắm bắt thêm những ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với cơ sở. Công tác lãnh đạo xây dựng chi, Đảng bộ TSVM được chú trọng để kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Năm 2016 có 25 chi, Đảng bộ được BTV Huyện ủy công nhận đạt danh hiệu TSVM, TSVM tiêu biểu; có 2 chi bộ đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu 5 năm liền và 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2012 - 2016).

Việc tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được Huyện ủy xây dựng theo chương trình toàn khóa, kế hoạch công tác hàng năm và có những quy định, quy chế phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Không chỉ đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát cơ sở; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã chủ động phát hiện, tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thông qua việc tập trung thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, BTV Huyện ủy đã nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đồng thời, đề ra các nhóm giải pháp khắc phục. Đối với các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy xác định rõ mối quan hệ, sự phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; sự phối hợp giữa tập thể cấp ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý của chính quyền các cấp.

Với sự đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, những năm qua, chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở của huyện Tam Dương ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng trên 10% so với năm 2015. Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư của huyện tiếp tục được cải thiện. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện đã có 9/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: