Xã Hội

Xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Sáu, 17/03/2017

Với mục tiêu xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016- 2020, UBND tỉnh ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) trên địa bàn tỉnh.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, đó là: Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính- ngân sách Nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền để tạo nguồn thực cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ. Tiết kiệm triệt để kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi. Rà soát các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án thực sự cần thiết, hiệu quả, cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lặp, kém hiệu quả. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp và tăng cường tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính trên cơ sở có tính đến đặc thù của từng loại hình dịch vụ, khả năng và nhu cầu thị trường, trình độ quản lý. Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội của địa phương.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: Ngân sách tỉnh ưu tiên tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm, đầu tư hoặc đầu tư một phần cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quy mô nhỏ giao cho ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư. Tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công, không để phát sinh nợ mới. Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật Đấu thầu. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quy trình đầu tư, đấu thầu, nhất là đối với các dự án đầu tư công.

Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên: Đẩy mạnh việc điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, hoàn thiện quy hoạch và tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên. Xử lý có kết quả các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước: Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo lập môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh trong tốp 10 địa phương đứng đầu; giảm thời gian nộp thuế còn tối đa là 110 giờ/năm và thời gian nộp bảo hiểm bắt buộc là 45 giờ/năm....

Để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tỉnh tập trung vào những giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đối với tất cả các lĩnh vực THTK, CLP; tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với hành vi gây thất thoát, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.

Đ.TTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: