Xã Hội

Ghi nhận ở Hội Luật gia tỉnh

Thứ Năm, 16/03/2017

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, Hội Luật gia tỉnh đã làm tốt công tác tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, cán bộ CCVC và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến năm 2016” trên địa bàn tỉnh, Hội Luật gia đã tham mưu cho UBND tỉnh triển hiện có hiệu quả; xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch công tác hội năm 2016; phát động các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp.

Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế chính sách của Trung ương và địa phương. Các cấp hội trong tỉnh đã tham gia ý kiến vào 62 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), trong đó, có một số dự thảo luật quan trọng như: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Điều ước quốc tế... Cách thức, phương pháp tham gia góp ý kiến được các chi, huyện hội thực hiện phong phú, đa dạng phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và tổ chức phù hợp với phạm vi yêu cầu của từng văn bản dự thảo. Nhiều ý kiến tham gia của Hội Luật gia tỉnh có chất lượng được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp báo cáo Quốc hội. Hội viên Chi hội Sở Tư pháp thẩm định 51 dự thảo văn bản QPPL của tỉnh trên các lĩnh vực: Kinh tế, môi trường, văn hóa, đất đai, giáo dục… trong đó, có 16 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 33 dự thảo Nghị quyết và 2 dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh. Số lượng và chất lượng tăng đáng kể so với năm 2015.

Hội thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực sát với thực tế địa phương, đưa pháp luật vào đời sống. Nội dung tuyên truyền, phổ biến được lựa chọn tập trung vào những vấn đề nhiều người quan tâm; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cập nhật chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các phiên tòa lưu động, trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn thông qua hệ thống thông tin truyền thông trong tỉnh; thực hiện chuyên mục “Giải đáp pháp luật” trên Đài PT-TH tỉnh; phát hành tờ gấp pháp luật, sách pháp luật, đĩa CD theo nội dung Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2016”. Các cấp hội trong tỉnh đã mở được 200 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở; 39 chuyên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật”; 24 chuyên mục “Giới thiệu văn bản pháp luật”; 6 chuyên mục “Pháp luật và đời sống”; 6 chuyên mục “Cửa sổ tư pháp”; 3 buổi tọa đàm; phát hành 600 cuốn tài liệu, 7.000 cuốn sách, 10.000 tờ gấp về các nội dung (hiến pháp, hộ tịch, an toàn thực phẩm…).

Hoạt động tư vấn và trợ giúp pháp lý được hội triển khai tích cực hàng năm thông qua việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, hoạt động nghề nghiệp của luật sư, hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Trung tâm Tư vấn pháp luật. Hình thức tư vấn phong phú như: Trực tiếp bằng miệng, bằng văn bản, qua điện thoại, qua sinh hoạt CLB pháp luật, CLB trợ giúp pháp lý lưu động. Các luật gia đã tiếp nhận và tư vấn được gần 200 vụ việc ở tất cả các lĩnh vực. Cử trợ giúp viên, luật sư là cộng tác viên tham gia tố tụng, thực hiện đại diện ngoài tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng. Những kết quả trong hoạt động này góp phần ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội. Công tác TGPL cùng với các ngành, các cấp giải tỏa một số vướng mắc pháp luật của nhân dân trong cuộc sống hàng ngày ngay tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật của người dân, giảm thiểu khiếu kiện kéo dài vượt cấp.

Công tác giám sát thi hành pháp luật, cải cách tư pháp được Hội Luật gia thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện CCHC, cơ chế một cửa, tham gia tiếp xúc cử tri, tham gia các đoàn giải quyết khiếu nại tố cáo. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ bản, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác hòa giải cơ sở được chú trọng, năm 2016, các hội viên Hội Luật gia là thành viên các tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 863 vụ việc, hòa giải thành 688 vụ (đạt 80%).

Với những thành tích trên, năm 2016, Hội Luật gia tỉnh vinh dự được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen.

Hoàng HàTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: