Xã Hội

Hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở

Thứ Tư, 12/10/2016

Trong những năm qua, cùng với việc lãnh đạo, triển khai thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tam Đảo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ cơ sở kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng, tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên, cấp uỷ viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, đặc biệt, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện.

Đảng bộ huyện Tam Đảo có 31 tổ chức cơ sở đảng với 3.534 đảng viên, trong đó: 8 tổ chức cơ sở đảng xã, 1 tổ chức cơ sở đảng thị trấn, 8 tổ chức cơ sở đảng cơ quan, 4 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, 2 tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng vũ trang, 1 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, 4 tổ chức cơ sở đảng trường học, 3 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp. Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở là 221 chi bộ.

Có thể nói, chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng nội bộ Đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, là khâu cuối cùng đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Nếu sinh hoạt chi bộ bị buông lỏng thì vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng có nguy cơ suy yếu, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên không được phát huy, các hiện tượng tiêu cực nảy sinh, sự gắn bó giữa Đảng và quần chúng bị suy giảm. Xác định rõ điều đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với Đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, đảm bảo vai trò là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy đã sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của tổ công tác, kiện toàn lại các tổ công tác dự sinh hoạt Đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, do các đồng chí Thường vụ huyện ủy làm tổ trưởng, các đồng chí Huyện ủy viên làm tổ phó, thành viên các tổ là các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, đoàn thể, các phòng chuyên môn. Theo quy chế hoạt động, mỗi tháng 1 lần, tổ công tác đi dự sinh hoạt Đảng ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đảm bảo việc chỉ đạo của cấp ủy cấp trên với cơ sở. Về dự sinh hoạt, tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, tiếp thu những nội dung mà cơ sở có ý kiến trao đổi; chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở từ khi mới nảy sinh để tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ; tham gia với chi bộ về những lĩnh vực thuộc nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, từ đó công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi, đảng ủy trên địa bàn huyện đã ban hành quy chế làm việc; phân công cấp ủy và cán bộ phụ trách, theo dõi đến từng chi bộ và từng lĩnh vực công tác cụ thể, qua đó, chủ trương, nghị quyết của cấp trên được truyền tải nhanh chóng đến từng chi bộ và đảng viên. Những khó khăn vướng mắc ở cơ sở được giải quyết kịp thời.

Việc phân công cấp ủy viên, cán bộ dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở, dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư vừa thể hiện sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy tới cơ sở, hướng về cơ sở, hiểu sâu, nắm chắc tình hình cơ sở vừa gắn trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, các đoàn thể và phòng chuyên môn thuộc huyện để họ tích cực, chủ động, tự giác nghiên cứu nghị quyết của Đảng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện trước khi đi dự sinh hoạt ở các cấp ủy cơ sở, các chi bộ. Qua các buổi dự sinh hoạt, những ý kiến đề xuất, kiến nghị và vấn đề nảy sinh từ cơ sở được phản ánh trực tiếp với Ban Thường vụ Huyện ủy giúp cho Ban Thường vụ Huyện ủy có sự lãnh, chỉ đạo kịp thời, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Mặt khác, có sự tham gia của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo dự, các cấp ủy cơ sở, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt nghiêm túc hơn, chuẩn bị nội dung sinh hoạt kỹ càng và có nhiều ý kiến tham gia đóng góp hơn. Các chi bộ tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn và những vấn đề bức xúc ở cơ sở, nhiều chi bộ thể hiện được vai trò hạt nhân, lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nội dung sinh hoạt bảo đảm 3 tính chất (tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu); 3 nội dung (thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng). Trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, mọi cấp ủy viên, đảng viên xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ mà cấp ủy, chi bộ phân công; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ quan tâm hơn đến nội dung sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung cụ thể, thiết thực, sát với tình hình của chi bộ để tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Hàng năm, các cấp uỷ đều xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm và thời gian cần tập trung, nhất là việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Và điều quan trọng, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng của các cấp ủy viên cơ sở, chi ủy viên chi bộ, nhất là bí thư cấp ủy được nâng lên. Các nghị quyết của cấp ủy cơ sở, của chi bộ đề ra sát thực tế, có tác dụng tích cực, nhiều vấn đề phức tạp được tập thể cấp ủy, chi bộ bàn bạc, thống nhất về nhận thức và phương hướng hành động. Dịp tổng kết công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM 5 năm (2011- 2015) vừa qua, ở huyện Tam Đảo không có tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ yếu kém.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, nội dung, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn chậm đổi mới, công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, phân công công tác cho đảng viên còn nhiều lúng túng, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Việc đề ra các quyết định lãnh đạo ở nhiều chi bộ còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa sâu sát tình hình thực tế. Ở một số chi bộ cơ quan, trường học, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, nội dung sinh hoạt còn hạn chế chưa chú trọng đến công tác xây dựng Đảng. Một số cấp ủy cơ sở chưa phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nhất là giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, chưa phát huy đầy đủ dân chủ, ngại đối thoại với nhân dân. Việc kiểm tra, giám sát còn chưa thường xuyên, nghiêm túc, có nơi còn bị động.

Từ những kết quả đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, Huyện ủy Tam Đảo tiếp tục duy trì tốt hoạt động của tổ công tác dự sinh hoạt Đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Bên cạnh đó, đội ngũ bí thư chi bộ được chọn lọc từ những đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trình độ, bản lĩnh, nhiệt tình với công tác xây dựng Đảng; có khả năng tập hợp, quy tụ được cán bộ, đảng viên ở địa phương. Cấp ủy cấp trên quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cho các chi ủy, bí thư chi bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Đảng. Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4, làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chu trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên có vai trò quan trọng đối với việc định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ.

Bạch Dương


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: