Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Cập nhật thông tin về sáng tác văn học, nghệ thuật

Thứ Năm, 22/08/2019

Sáng 21/8/2019, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức hội nghị cập nhật thông tin về sáng tác VHNT trong giai đoạn hiện nay cho cán bộ, hội viên.

Tại hội nghị, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã thông tin khái quát về tình hình sáng tác VHNT trong cả nước những năm qua, nhất là thời kỳ đổi mới; xu hướng vận động của VHNT Việt Nam hiện nay, thực trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới...

Đồng chí khẳng định, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, nền VHNT Việt Nam tiếp tục có sự phát triển theo hướng dân chủ, yêu nước, nhân văn, tự do và hội nhập tích cực, đạt được nhiều thành tựu cả về sáng tác, lý luận phê bình, sản xuất, trình diễn, quảng bá tác phẩm... Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, hoạt động VHNT thời gian qua của cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng phát triển chưa tương xứng với sự vận động của đời sống xã hội và phát triển kinh tế, chưa có nhiều tác phẩm, tác giả tiêu biểu.

Khuynh hướng chạy theo hình thức, xem nhẹ các giá trị thẩm mỹ và nhân văn của VHNT chưa được khắc phục triệt để, có lúc, có nơi còn có chiều hướng gia tăng. Thị hiếu thẩm mỹ văn hóa, VHNT của một bộ phận công chúng đang chịu những tác động theo khuynh hướng lệch lạc, thiếu lành mạnh, thậm chí tiêu cực. Nhiều vấn đề lý luận cơ bản chưa được quan tâm đúng mức, chưa làm rõ được những vấn đề lớn, quan trọng của VHNT; nhiều vấn đề chưa được nhận thức, lý giải một cách có hệ thống, toàn diện và sâu sắc. Đồng chí đã dự báo, cảnh báo các xu hướng vận động và đưa ra giải pháp xây dựng, định hướng phát triển VHNT nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu thưởng thức VHNT của công chúng trong giai đoạn mới.

Sau khi phân tích tình hình sáng tác VHNT hiện nay, đồng chí Hữu Thỉnh đề nghị mỗi hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc cần đầu tư công sức, trí tuệ, thời gian nhiều hơn để sáng tác nhiều tác phẩm VHNT có giá trị tư tưởng lớn ngang tầm thời đại, phục vụ nhu cầu thưởng thức VHNT của công chúng và hội nhập. Hội VHNT tỉnh cần xây dựng luận cứ khoa học để đánh giá thực trạng, tìm định hướng đối với sự phát triển VHNT trong bối cảnh hiện nay; tham mưu lãnh đạo tỉnh có cơ chế chính sách phù hợp trong công tác lãnh đạo, quản lý VHNT, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh, quốc phòng trong thời kỳ mới.

Xuân HùngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: