Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Ủy ban MTTQ các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Thứ Tư, 24/08/2016

Những năm qua, với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, MTTQ các cấp trên địa bàn đã cùng các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thực hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và Hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ VN về việc “Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2016”, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã sớm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm công tác tham gia xây dựng chính quyền trên địa bàn. Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp để thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử như: Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử và Tổ Bầu cử; dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đầy đủ, hợp lý, đúng quy định, tổ chức phân bổ đại biểu cho các cơ quan, đơn vị tổ chức kịp thời phối hợp lựa chọn những người ứng cử đảm bảo chất lượng. MTTQ kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn; chủ động tổ chức 3 lần thiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng thời gian, trình tự, thành phần đại biểu theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận thực hiện đúng quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo quy định, đảm bảo cơ cấu về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tỷ lệ là người dân tộc thiểu số và phụ nữ, đại biểu tôn giáo, đại biểu trẻ tuổi. Sau hiệp thương lần 3 đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo đúng thời gian quy định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức trên 1.200 cuộc tiếp xúc cử tri cho 6.972 ứng cử viên các cấp trên địa bàn tỉnh, để người ứng cử tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử. Trong đó, ứng cử đại biểu Quốc hội có 10 cuộc, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 39 cuộc, gần 200 cuộc cho người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và gần 1.000 cuộc tiếp xúc cử tri ở địa phương cho người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Vai trò làm chủ được phát huy, vì vậy, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã tích cực tham gia bầu cử và giám sát ngày bầu cử theo quy định. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp. Kết quả, đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 321 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.639 đại biểu HĐND cấp xã.

Để các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương sớm được thực thi và mang lại hiệu quả, MTTQ các cấp tích cực triển khai công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; tham gia góp ý vào một số dự án luật như: Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí (sửa đổi); tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng....Đẩy mạnh hoạt động của 83 nhóm nòng cốt tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại các xã làm điểm trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tuyên truyền viên, cán bộ Mặt trận cơ sở, đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên Mặt trận, nhóm nòng cốt giúp cho cán bộ ở cơ sở và nhân dân nắm bắt thông tin, nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhằm góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, MTTQ các cấp chú trọng và triển khai thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị: tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong công tác bầu cử; phối hợp với UBND và các ngành liên quan tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo của công dân, những vụ việc khiếu kiện dài ngày về kinh tế, xã hội, những vấn đề về chế độ chính sách, đất đai, tài nguyên môi trường, giải quyết một số vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra phức tạp, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh luôn đổi mới trong công tác tiếp công dân để phù hợp với quy định mới của pháp luật về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lựa chọn một số vụ việc phức tạp, bức xúc để nghiên cứu và kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, giám sát việc giải quyết của các cơ quan thẩm quyền đối với các vụ việc đã kiến nghị. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp gần 200 lượt công dân và nhận được 56 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn và phân loại chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân ở những địa phương xảy ra khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, chủ động tổ chức giám sát việc giải quyết các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Với việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng mọi hoạt động, MTTQ các cấp trên địa bàn đã làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, cùng với các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: